Vaiko gerovės komisija

Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Renata Gurgždaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Janina Simanavičienė, spec.pedagogė-logopedė

Komisijos sekretorė – Livija Margelienė

Nariai – Rasa Pečiulaitienė, pradinių kl. mokytoja, Irena Janušaitienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, Laima Bartašiūnienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Vaiko gerovės komisija:

  • Organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių;
  •  Analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo;
  • Atlieka vaikų specialiųjų ugdymo(si) poreikių pirminį įvertinimą;
  • Analizuoja vaikų ugdymo(si) poreikius, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
  • Teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą;
  • Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir jei reikia siūlo vaiko specialiuosius ugdymo(si) poreikius įvertinti Pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje ir kt.
  •  Siūlo mokykloje-darželyje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas;
  •  Konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais.

Jums aktualiu klausimu galite kreiptis tel. 98015 arba tiesiogiai mokykloje į komisijos pirmininkę ir/ar komisijos narius.