Strateginis planas

PARSISIŲSTI PDF

STRATEGINIS PLANAS

2013-2017 METAMS

 I. Įvadas

Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazijos (mokyklos-darželio koreguota 2015-01-05) (toliau tekste – Mokykla) strateginis planas – mokyklos veiklos planavimo dokumentas penkerių metų laikotarpiui, kuriame numatomi siektini strateginiai tikslai ir planuojami žmogiškieji, materialiniai ir finansiniai ištekliai bei priemonės tikslams įgyvendinti.

Mokyklos strateginio plano tikslas – pasirinkti mokyklos veiklos prioritetus ir kryptis, numatyti bei planuoti ugdymo(si) pokyčius ir telkti mokyklos bendruomenę efektyviam ir kūrybingam darbui.

Rengiant Mokyklos strateginį veikos planą, vadovautasi:

 • Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu;
 • Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos projekto nuostatomis;
 • Kazlų Rūdos savivaldybės 2013-2020 metų strateginiu plėtros planu;
 • Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendruoju planu;
 • mokyklos nuostatais;
 • mokyklos veiklos įsivertinimo duomenimis;
 • mokyklos bendruomenės narių pasiūlymais ir rekomendacijomis.

Strateginį veiklos planą rengė darbo grupė, patvirtinta Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos „Elma“ direktoriaus 2010 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1.3-35V.

Rengiant strateginį planą buvo laikomasi viešumo, atvirumo, bendravimo ir bendradarbiavimo principų.

II. Mokyklos pristatymas

Mokykla veiklą pradėjo 1992 m. rugsėjo 1 d. kaip Kazlų Rūdos pradinė estetinio ugdymo mokykla – darželis. Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. mokykla pavadinta Kazlų Rūdos „Elmos“  progimnazija. (Nuo 2014-09-01, po mokyklos struktūros pertvarkos, mokyklos pavadinimas – Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, vykdomos formaliojo (pradinio) ir neformaliojo (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir kito neformaliojo vaikų ugdymo) švietimo programos koreguota 2015-01-05). Mokykla dirba Valdorfo metodu. Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. prie mokyklos prijungtas Ąžuolų Būdos skyrius, dirbantis pagal tradicinę pedagogiką. 2012 m. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Universalaus daugiafunkcio centro steigimas Ąžuolų Būdos kaime“.

2013 m. ugdomi 148 ugdytiniai: 86 mokiniai (iš jų 15 Ąžuolų Būdos skyriuje), 10 priešmokyklinukų ir 52 ikimokyklinukai (iš jų 16 Ąžuolų Būdos skyriuje), dirba 22 mokytojai, 2 priešmokyklinio – ikimokyklinio ugdymo pedagogai, 3 ikimokyklinio ugdymo pedagogai, 2 meninio ugdymo pedagogai, socialinis pedagogas, logopedas.

Mokykla dalyvauja „Olweus“ patyčių prevencijos programos įgyvendinime, ES finansuojamame projekte „Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcijos diegimas ir plėtra“, AKIM (Aukštosios kultūros impulsai mokykloms), Baltijos jūros šalių projekte.

Nuolat bendradarbiaujama su mokykla – partnere, t. y. Stade Valdorfo mokykla Vokietijoje, Rygos Valdorfo mokykla Latvijoje, Valdorfo mokyklomis bei darželiais Lietuvoje, Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklomis, Kazlų Rūdos kultūros ir sporto centrais, Kazlų Rūdos viešąja biblioteka.

2011 m. Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazijoje pakeisti langai, dėl to pagerėjo higienos sąlygos ir mokiniams, ir darbuotojams. Rėmėjų ir 2 procentų paramos lėšomis nuolat atnaujinami baldai klasėse ir kitose patalpose, su darbuotojų, mokytojų, mokinių ir jų tėvų pagalba puošiama ir tvarkoma mokykla. 2012 m. atlikti remonto darbai Ąžuolų Būdos UDC, įsigyti baldai, kompiuterinė ir kita įranga. Sukurta moderni, paslaugas teikianti švietimo ir sociokultūrinių paslaugų infrastruktūra, kuria gali naudotis įvairaus amžiaus žmonių grupės.

III. Išorės aplinkos analizė 

Politiniai ir teisiniai veiksniai

Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ iškelti švietimo ir mokymo tikslai: veikli, solidari, besimokanti visuomenė; orientacija į kūrybingumo, pilietiškumo, lyderystės ugdymą; veiksmingos mokymosi visą gyvenimą sistemos kūrimas; visų besimokančių asmenų gabumus atskleidžiančių programų kūrimas; socialinės atskirties mažinimas. Strateginių švietimo tikslų įvairovėje ryškus švietimo kaip naujovių šaltinio ir sąlygos vaidmuo. Drauge pabrėžiamas švietimo indėlis užtikrinant socialinę sanglaudą, teisingumą ir demokratišką valdymą. Šių tikslų siekiama ugdant atvirą, kūrybingą, veiklų ir atsakingą žmogų.

Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais bei Mokyklos nuostatais.

Ekonominiai veiksniai

„Elmos“ mokyklos, kaip ir visų mokyklų, finansavimas priklauso nuo šalies ekonominės būklės. Švietimui skiriama BVP dalis Lietuvoje per keletą pastarųjų metų yra sumažėjusi nuo 6,4 iki 4,8 proc. Bendrojo lavinimo mokyklos mokinio krepšelis didėjo iki 2009 m.  Finansinė krizė koregavo šalies finansus ir išlaidas švietimui. Finansų ministerijos ataskaitoje rašoma, jog 2009-2010 m. šalies BVP mažėjo, tai ribojo ir švietimo finansavimo išteklius.

2012 m. viso biudžeto išlaidos sumažintos 4 proc., bet mokinio krepšelio lėšos – 1,5 proc. (arba 30 mln.). Dėl to koreguota krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika: leidžiama dalį krepšelio lėšų, skirtų ne pedagogų atlyginimams (kvalifikacijos kėlimui, pažintinei veiklai ir kt.), panaudoti darbo užmokesčio fondui.

Mokyklos biudžetą sudaro Mokinio krepšelio lėšos, priešmokyklinio ugdymo krepšelio lėšos, ikimokyklinio ugdymo krepšelio lėšos, savivaldybės skiriamos lėšos, tėvų įmokos ikimokyklinukų ugdymo reikmėms tenkinti, paramos lėšos.

Finansų valdymo srityje svarbiausias faktorius yra ypatingai racionalus lėšų panaudojimas.

Socialiniai veiksniai

Per dešimt metų (2001-2011 m.) Kazlų Rūdos savivaldybėje gyventojų sumažėjo 1112 (7,45 proc.). Pagrindinės priežastys – neigiamas migracijos saldo, mažėjantis gimstamumas, didėjantis mirtingumas. Demografinis kontekstas įtakoja vaikų skaičiaus kaitą savivaldybėje. Per metus (2010-2011 m.) vaikų iki 14 metų sumažėjo 65, dėl to mažėja ir švietimo paslaugų rinka.

Finansų krizė šalyje sukėlė nedarbo augimą, emigraciją, todėl didėja problemiškų šeimų ir rizikos grupės vaikų skaičius, blogėja šeimų materialinė padėtis. Gausėja socialinę atskirtį patiriančių mokinių, kuriems reikia specialiosios paramos.

2010 m. savivaldybėje socialines pašalpas gavo 611 gyventojų. 2012 m. pradžioje Kazlų Rūdoje buvo 1250 socialinės pašalpos gavėjų, bet sugriežtinus pašalpų skyrimo tvarką metų pabaigoje liko 1157. Itin svarbi socialinių išmokų gavėjų grupė – vaikus auginančios šeimos. 2010 m. išmokos šeimoms, auginančioms vaikus, savivaldybėje siekė 1341,9 tūkst. Lt.

Socialinės rizikos šeimų skaičius savivaldybėje 2010 m. lyginant su 2005 m., sumažėjo 50 proc. Gerėjančią socialinę situaciją lėmė mažėjantis nedarbo lygis savivaldybėje ir didėjančios investicijos į savivaldybės infrastruktūrą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje Vaikų ir jaunimo socializacijos programoje teigiama, kad vaikų teisių apsauga ir asocialaus elgesio prevencija yra pagrindinis prioritetas siekiant plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos galimybes, skatinti kultūrinę ir pilietinę brandą. Prevencinės programos yra dalis prevencinės veiklos, įgyvendinamos pagal moksliniais duomenimis pagrįstą modelį, turinčios aiškią struktūrą, tikslus, uždavinius bei metodus ir nuosekliai vykdomos pakankamai ilgą laiką. Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazijoje 2011 m. pradėta įgyvendinti „Olweus“ patyčių prevencijos programa.

Technologiniai veiksniai

Informacinės ir komunikacinės technologijos vis labiau veikia ugdymo ir ugdymosi metodus, daro įtaką ne tik ugdymo turiniui, bet ir visam ugdymo procesui. ES Socialinio Fondo investicijos Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtojimo srityje padeda kurti mokymosi visą gyvenimą (ir jo skatinimo) sistemą, gerina švietimo ir mokymosi kokybę. Daug dėmesio skiriama informacinėms technologijoms siekiant, kad gyventojai lengviau įgytų, atnaujintų ir tobulintų žinias ir kvalifikaciją, sėkmingiau prisitaikytų gyventi ir dirbti sparčiai kintančioje informacinės visuomenės aplinkoje. Plėtojama galimybė mokytis nuotoliniu būdu, miesto ir kaimo gyventojams stengiamasi užtikrinti vienodesnes galimybes naudotis informacinių technologijų teikiamais pranašumais.

Tačiau plačios IKT galimybės kelia ir rūpesčių dėl tinkamo naudojimosi jomis, reikia ieškoti būdų, kaip išvengti neigiamo poveikio, ypač sveikatai.

IV. Vidaus išteklių analizė 

Įstaigos struktūra

Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazijos (mokyklos-darželio koreguota 2015-01-05) steigėjas – Kazlų Rūdos savivaldybės taryba. Mokyklos bendruomenė savivaldą organizuoja, kuria jos formas ir institucijas atsižvelgdama į Mokyklos filosofiją, susiklosčiusias tradicijas ir švietimo tikslus. Mokyklai vadovauja direktorius, veikia šios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, mokytojų kolegija, tėvų taryba.

Mokykloje yra ikimokyklinio ugdymo grupė, mišri priešmokyklinio ugdymo grupė, po vieną 1-8 klasę. (Mokykloje yra 3 mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės, po vieną 1-4 klases. Koreguota 2015-01-05) Ąžuolų Būdos UDC yra dvi jungtinės klasės: 1 ir 3 klasės bei 2 ir 4 klasės. 2013 m. įkurta mišri ikimokyklinio ugdymo grupė.

Žmogiškieji ištekliai

Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazijoje dirba 28 pedagoginiai darbuotojai ir 17 techninių darbuotojų. (Mokykloje dirba 21 pedagoginis darbuotojas ir 18 techninių darbuotojų koreguota 2015-01-15).

Vidutinis pedagoginio darbo stažas 17 metų.

Visi mokytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją, dalyvauja dalykinėse stažuotėse. 2 mokytojai turi Valdorfo mokyklos klasės mokytojo kvalifikaciją, 12 mokytojų dalyvavo Valdorfo seminarų cikluose, įgijo teisę dirbti Lietuvos Valdorfo mokyklose, 2 ikimokyklinio ugdymo pedagogai turi Valdorfo vaikų darželio auklėtojo kvalifikaciją.

Planavimo sistema

Mokyklos planavimo sistemą sudaro strateginis planas, metinė veiklos programa, ikimokyklinio ugdymo programos „Puoselėkime vaikystę“ ir „Vaikystės takeliu“ (Ąžuolų Būdos UDC), ugdymo planas, savivaldos institucijų planai, metodinių grupių planai, mokytojų ilgalaikiai planai, programos, projektai.

Į planavimą įtraukiami Mokyklos bendruomenės nariai. Planų ir programų prioritetai yra susiję su bendraisiais mokyklos veiklos prioritetais, įsivertinimo išvadomis.

Finansiniai ištekliai

Mokykla yra finansiškai savarankiška, išlaikoma iš Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą. Ugdymo procesas finansuojamas iš valstybės biudžeto pagal suformuotą Mokinio, priešmokyklinuko ir ikimokyklinuko krepšelį. Papildomos lėšos pritraukiamos gaunant projektų finansavimą, rėmėjų lėšas ir gyventojų pajamų mokesčio 2 proc. teikiamą paramą. Mokykla turi paramos gavėjo statusą.

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos 

Mokykloje naudojamasi mokinių ir pedagogų registrais, švietimo valdymo informacine sistema ŠVIS. Bankų pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankų internetines sistemas. Visi pedagoginiai darbuotojai moka naudotis kompiuterine technika. Mokykloje yra multimedijos įranga, 16 kompiuterių, tačiau dauguma jų jau yra pasenę, gendantys. (Įgyvendinant projektą „Jaunimo verslumo skatinimas pasienio regione“ nupirkti 7 nauji kompiuteriai koreguota 2015-01-15). Gera padėtis Ąžuolų Būdos skyriuje, kur yra reikiama technologinė įranga: kompiuteriai, multimedija, garso ir vaizdo aparatūra.

Informacija apie mokyklos veiklą skelbiama interneto svetainėje adresu www.mokyklaelma.lt, informaciniuose stenduose, platinama elektroniniu paštu. Stiprinama biblioteka kaip informacinis centras.

V. Situacijos analizė (SSGG)

Stiprybės

 

 1. Tradicijos, ritualai, šventės, renginių organizavimas.
 2. Originali mokyklos aplinka, sporto aikštynų sutvarkymas.
 3. Sveikos gyvensenos skatinimas.
 4. Patyčių prevencija.
 5. Bendradarbiavimas su Tėvų bendrija „Elma“.
 6. Ugdymo tęstinumas: ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ugdymas Valdorfo metodu.
 7. Tarpdalykiniai, integraciniai ryšiai, mokytojų bendradarbiavimas.
 8. Tobulėti siekianti mokykla: nuoseklus ir kryptingas  ugdymas ir mokymas(is), dalyvavimas įvairiuose projektuose, kūrybingi, nuolat besimokantys mokytojai.
 9. Pagrindinės pamokos struktūra.
 10. Įvairus vaikų amžius ikimokyklinio ugdymo grupėse – vaikai mokosi vieni iš kitų, skatinamas savarankiškumas.
 11. Socialinio pedagogo ir logopedo pagalbos teikimas.
 12. Kolegialus sprendimų priėmimo būdas.
 13. Ikimokyklinio ugdymo prieinamumas Ąžuolų Būdos ir aplinkinių kaimų ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Silpnybės

 

 • Mokyklos svarba vietos bendruomenėje.
 • Mokykla nevisiškai atitinka higienos normų reikalavimus.
 • Nepakankamas tėvų ir klasių auklėtojų  bendradarbiavimas aiškinantis pamokų praleidimo, netinkamo elgesio priežastis.
 • Nepakankama kai kurių mokinių mokymosi motyvacija.
 • Nėra psichologo.

 

Galimybės

 • Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo stiprinimas.
 • Lyderystės ugdymas.
 • Visuomenės informavimas apie mokyklą, Valdorfo pedagogiką.
 • Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais savivaldybėje, Lietuvoje ir užsienyje plėtojimas.
 • Įvairiapusiškesnių bendradarbiavimo formų ieškojimas, tėvų konsultavimas.
 • Projektinės veiklos teikiamų galimybių išnaudojimas.
 • Mokyklos pastato rekonstravimas.

Grėsmės

 • Nepalanki demografinė padėtis: mažėjantis mokinių skaičius šalyje ir savivaldybėje mažins mokinių ir jų tėvų, besirenkančių mokyklas, skaičių. Dėl to dar stiprės konkurencija tarp mokyklų.
 • Pilietinės pozicijos stoka visuomenėje apsunkins laisvos asmenybės ugdymą(si).
 • Smurto ir patyčių demonstravimas žiniasklaidoje yra neigiamo elgesio pavyzdys ir skatina patyčias mokykloje.

 

 

VI. Mokyklos veiklos strategija 

Vizija

Kazlų Rūdos „Elmos“ progimnazija (mokykla-darželis koreguota 2015-01-15) – atvira ir atsakinga, bendruomeniška ir besimokanti, Valdorfo metodu ugdanti visapusišką asmenybę.

Misija

 • Vykdo ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ( koreguota 2015-01-05) ugdymą Valdorfo metodu.
 • Didelis dėmesys mokykloje skiriamas valios, jausmų ir mąstymo ugdymui.
 • Siekiama ugdyti vaikams poreikį mokytis visą gyvenimą ir suformuoti teigiamas vertybines nuostatas bei kompetencijas.

Vertybės

 • Meilė, tikėjimas, viltis
 • Kūrybingumas
 • Atvirumas
 • Mokymasis visą gyvenimą
 • Atsakomybė

Filosofija

Mokykla savo veiklą grindžia Valdorfo metodu, kurio pagrindas – pagarba vaikui ir mokinių, tėvų bei mokytojų bendradarbiavimas visapusiškai ugdant vaiko asmenybę. Ši filosofija akcentuoja tris žmogaus sielos veiklos rūšis – mąstymą, jausmus ir valią. Kiekviena šių sričių reikalauja ypatingo dėmesio skirtingais vaiko vystymosi etapais. Harmoningo žmogaus visi trys sielos aspektai veikia darniai. Jei vienas aspektas dominuoja slopindamas kitus, žmogus tampa vienpusiškas.

Strateginiai prioritetai

 1. Aplinkos, padedančios užtikrinti esminių kompetencijų ugdymą bei aktyvų ir atsakingą mokymąsi pagal savo sugebėjimus, kūrimas
 2. Socialiai atsakingos, tiriančios mokyklos kūrimas

VII. Prioritetų ir tikslų įgyvendinimo planai

 1. I.             Prioritetas                                      

Aplinkos, padedančios užtikrinti esminių kompetencijų ugdymą bei aktyvų ir atsakingą mokymąsi pagal savo sugebėjimus, kūrimas

 1. 1.             Tikslas  

Edukacinės aplinkos, skatinančios mokymąsi, kūrimas

Uždaviniai Priemonės

 

Terminai Vykdytojai Laukiamas rezultatas
1.1.Kiekvienoje pamokoje (veikloje)

ugdomos dalykinės ir ne mažiau kaip dvi bendrosios kompetencijos

 

 

 

Mokytojų kolegijos posėdžiai „Mokinių ugdymas(is) pamokoje“,

„Ikimokyklinukų ugdymas(is) per veiklą, žaidimą“

 

Literatūros studijavimas ir aptarimas

 

Diskusijos apie gerą pamoką (veiklą)

Pasidalijimas gerąja patirtimi „Kolega – kolegai“

 

Pedagogų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas

 

Pamokų (veiklų) stebėjimas ir aptarimai mokykloje

 

Mentoriaus darbas mokykloje

 

Pamokų (veiklų) stebėjimas kitose mokyklose

 

Pamokų (veiklų) tobulinimas

 

 

Standartizuotų testų atlikimas 4,6,8  (tik 4 klasėje 2016 m. koreguota 2015-01-15) klasėse ir rezultatų analizė

 

Geros pamokos (veiklos) kriterijų tikslinimas

 

2013-2014 m.

 

 

 

 

2013-2014 m.

 

2013-2014 m.

 

 

 

2013-2015 m.

 

 

2013-2015 m.

 

 

2014-2015 m.

 

2013-2016 m.

 

 

2014 m.

 

 

2014 m., 2016 m.

 

 

2016 m.

Pedagogai

 

 

 

 

Pedagogai

 

Metodikos grupės

 

 

 

Administracija

 

 

Administracija

Metodikos grupės

 

Administracija

 

Administracija

 

 

Pedagogai

 

 

Administracija

 

 

 

Metodikos grupės

Aptarti ir užrašyti geros pamokos kriterijai.

 

 

 

Aptarti ir užrašyti geros pamokos kriterijai.

Aptarti ir užrašyti geros pamokos kriterijai.

 

 

50 proc. pedagogų dalyvavę seminaruose šia tema.

 

Stebėtos ir aptartos 80 proc. pedagogų pamokos (veiklos).

 

 

 

30 proc. pedagogų stebėję pamokas (veiklas) kitose mokyklose.

 

Pagerėję mokinių mokymosi pasiekimai pagal atliktą analizę.

 

Aukštesni standartizuotų testų rezultatai (palyginimas).

 

Patikslinti ir užrašyti geros pamokos (veiklos) kriterijai.

 

1.2.Mokytojų ir mokinių saviraiškos bei kūrybingumo skatinimas

 

Kūrybingumo ugdymas pamokose

 

Vaiko kūrybinių jėgų žadinimas naudojant įvairias gamtines medžiagas, vaizduotę aktyvinančius žaislus

 

Ugdymo turinio koregavimas, atsižvelgiant į ugdytinių daromą pažangą, pasiekimų lygį

 

Comenius asistento darbas mokykloje

 

Dalyvavimas konkursuose, parodose, varžybose, olimpiadose

 

Neformalaus švietimo tobulinimas

 

 

Projektų kūrimas ir dalyvavimas juose

 

Kultūrinė pažintinė veikla

 

 

Socialinė, gamtos praktikos

 

 

 

Mokinių savivaldos plėtojimas

 

 

 

Mokinių darbai mokyklos erdvėse

 

 

Paskaitos ir kūrybiniai užsiėmimai mokytojams, mokiniams, tėvams

 

Susitikimai su įdomiais, kūrybingais žmonėmis

 

Dalyvavimas AKIM (Aukštosios kultūros impulsai mokykloms) projekte

2014-2015 m.

 

2014-2015 m.

 

 

 

 

2015 m.

 

 

 

2013-2014 m.

 

 

Kasmet

 

 

2014-2016 m.

 

 

Kasmet

 

 

Kasmet

 

 

Kasmet

(iki 2015 m.koreguota 2015-01-05)

2014-2016 m.

(iki 2015 m.koreguota 2015-01-05)

Nuolat

 

 

Kasmet

 

 

2014-2017 m.

 

 

2013 m.

Mokytojai

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai

 

 

Pedagogai

 

 

 

Administracija

 

 

Administracija, pedagogai

 

Administracija, pedagogai

 

Administracija, pedagogai

 

Metodikos grupės

 

 

Metodikos grupė

 

 

 

Administracija, socialinis pedagogas

 

Mokytojai

 

 

Administracija

 

 

Direktorius

 

 

Direktorius

 

 

Kūrybinį mąstymą skatinančių strategijų naudojimas – paruoštas naudojamų strategijų aprašas.

 

 

 

Sudarytos galimybės mokytis pagal sugebėjimus.

 

 

Sudarytos sąlygos Comenius asistento veiklai.

 

Dalyvauja ne mažiau kaip 50 proc. mokinių kiekvienais metais.

 

Daugiau mokinių lanko būrelius (2014 m. ir 2016 m. palyginimas).

 

Įgyvendintų projektų skaičius.

 

 

Organizuotos kultūrinės pažintinės veiklos analizė kiekvienais metais.

 

Sukurta praktikų organizavimo sistema.

 

 

Aktyvi, nuolat veikianti mokinių savivalda.

 

 

Nuolat atnaujinamos mokinių darbų ekspozicijos (4-7 kartus per metus).

 

Suorganizuoti mažiausiai 5 renginiai (po 1 per metus).

 

Suorganizuoti mažiausiai 4 susitikimai (po 1 per metus).

 

Įvykę 2 susitikimai.

1.3.Veiksmingos pagalbos mokiniui (vaikui) plėtojimas

 

      Mokinių mokymosi stilių nustatymas ir informacijos apie tai panaudojimas individualizuojant ir diferencijuojant užduotis

 

Vaiko stebėjimas ikimokyklinio ugdymo grupėse

 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas ir įgytų kompetencijų stebėsena

 

Mokytojų kolegijos posėdžiai, metodikos grupių susirinkimai  „Pagalbos mokiniams poreikis ir galimybės“, „Tinkamų sąlygų sudarymas vaiko asmenybės vystymuisi“

 

K   Konsultavimo sistemos mokiniams (turintiems mokymosi sunkumų, dėl ligos nebuvusiems mokykloje) diegimas

 

Pasiekimų ir pažangos vertinimo tobulinimas

 

 

Pagalba specialiųjų poreikių turintiems ugdytiniams

 

 

 

 

Klasių vadovų koordinacinė veikla suteikiant pagalbą kiekvienam mokiniui (mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, Vaiko gerovės komisija)

 

Bendradarbiavimas su PPT, nepilnamečių reikalų inspektore, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, socialiniais darbuotojais

 

Reguliariai organizuojami mokinių profesinio orientavimo renginiai

 

Kasmet

 

 

 

 

Kasmet

 

 

2013-2016 m.

 

 

2014-2015 m.

 

 

 

 

 

 

2015-2016 m.

 

 

 

 

2014 m.

 

 

 

Kasmet

 

 

 

 

 

2014-2016 m.

 

 

 

 

 

Kasmet

 

 

 

 

Kasmet

 

 

Klasių vadovai

 

 

 

 

Metodikos grupė

 

 

Administracija, metodikos grupės

 

Administracija, metodikos grupės

 

 

 

 

 

Mokytojai, logopedas, socialinis pedagogas

 

Mokytojai

 

 

 

Administracija, Vaiko gerovės komisija, socialinis pedagogas

 

Klasių vadovai

 

 

 

 

 

Administracija, socialinis pedagogas

 

 

Klasių vadovai, socialinis pedagogas

Atliekami tyrimai. Mokinių mokymosi motyvacijos didėjimas

(2013 m. ir 2016 m. tyrimų palyginimas).

 

Laiku suteikta reikiama pagalba, koreguotas elgesys (pagal stebėto vaiko dienoraštį).

Visi pedagogai turi reikiamą kompetenciją pagalbos mokiniui (vaikui) srityje

30 proc. pedagogų yra paruošę pranešimus

 

 

 

 

 

Gerėjanti mokymosi kokybė, aukštesni mokymosi pasiekimai

(2014 m. ir 2016 m. mokymosi pasiekimų analizė)

 

Mokinių pažangos ir vertinimo sistema atitinka mokinių ir jų tėvų poreikius (pagal apklausą)

 

Geresni specialiųjų poreikių turinčių mokinių (ikimokyklinukų) ugdymo rezultatai ir šių mokinių integracija

(2014 m. ir 2016 m. mokymosi pasiekimų analizė)

 

Aukštesni mokinių

mokymosi pasiekimai, mažesnis praleidžiamų pamokų skaičius

(2014 m. ir 2016 m. tyrimo rezultatų analizė)

 

Aukštesni mokinių

mokymosi pasiekimai, mažesnis praleidžiamų pamokų skaičius

(2014 m. ir 2016 m. tyrimo rezultatų analizė)

Geresnis mokinių supratimas apie profesijas, aukštesnė mokymosi motyvacija (2013 m. ir 2016 m. tyrimų palyginimas)

 1. 2.             Tikslas     

Emocinės aplinkos, ugdančios pasitikėjimą savimi, ir socialinės aplinkos, skatinančios bendravimą ir bendradarbiavimą, gerinimas

Uždaviniai Priemonės Terminai Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas
2.1.Lyderystės galimybių plėtojimas Mokytojų kolegijos posėdžiai, įvertinantys seminaro „Vertybėmis grįsta asmeninė ir tarpasmeninė lyderystė“ medžiagą ir įgytą patirtį

 

Komandinio darbo organizavimas (darbo grupių kūrimas skirtingoms veikloms organizuoti)

 

Lyderių ugdymas klasėse

 

Mokinių iniciatyvos stiprinimas

 

 

Dalyvavimas projekte „Jaunimo verslumo vystymas siekiant ekonominės plėtros pasienio regione“

 

Tėvų švietimas

 

 

 

„Tėvų akademija ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams“

 

 

Savanorystės idėjos plėtojimas

 

 

2013-2014 m.

 

 

 

 

2013-2015 m.

 

 

 

2014-2015 m.

 

2014-2017 m.

 

 

2013-2014 m.

 

 

 

 

Kasmet

 

 

 

Kasmet

 

 

 

2014-2017 m.

Mokytojai

 

 

 

 

Administracija

 

 

 

Klasių vadovai

 

Mokytojai, administracija

 

Direktorius

 

 

 

 

Mokytojai

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai

 

Administracija

 

Aktyvesnė veikla, pasitikėjimas savimi, didesnė vidinė motyvacija, atsakomybė, geresni tarpusavio santykiai.

 

Sukurta efektyvi komandinio darbo sistema, atitinkanti bendruomenės poreikius.

 

Per metus pravesti ne mažiau kaip 8 (4koreguota 2015-01-05) užsiėmimai.

Įgyvendinta mažiausiai 1 mokinių iniciatyva per metus.

 

Bendradarbiavimas su Lenkijos mokiniais – pakankami verslumo pradmenys, geresni anglų kalbos gebėjimai.

 

Daugėja šeimų, sugebančių tikslingai padėti savo vaikams įvairiose situacijose (2013 m. ir 2016 m. duomenų palyginimas).

Pravesti 3 užsiėmimai kiekvienais metais ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams.

 

Kasmet daugėja žmonių, dalyvaujančių aktyvioje veikloje.

2.2.Ryšių su socialiniais partneriais, švietimo institucijomis plėtojimas Bendradarbiavimas su Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklomis

 

Bendradarbiavimas

su tėvų Paramos Valdorfo pedagogikai bendrija „Elma“

 

Bendra mokytojų, mokinių, jų tėvų veikla su kitų Valdorfo darželių, mokyklų ar mokyklų, taikančių Valdorfo elementus, bendruomenėmis

 

Bendradarbiavimas su Kazlų Rūdos R. Žigaičio menų mokykla, Viešąja biblioteka, Kultūros centru, Sporto centru, Kazlų Rūdos ir Ąžuolų Būdos bendruomenėmis

 

Kasmet

 

 

Kasmet

 

 

 

Kasmet

 

 

 

 

 

Kasmet

 

Pedagogai, administracija

 

Administracija, darbo grupių nariai

 

Pedagogai

 

 

 

 

 

Administracija, pedagogai

 

 

 

 

Didėjantis atvirumas, bendradarbiavimas, organizuojamų bendrų veiklų skaičius.

Nuolatinis bendradarbiavimas sprendžiant įvairius klausimus.

 

 

Dalyvavimas mažiausiai viename bendrame renginyje per metus.

 

 

 

 

Kiekvienais metais dalyvaujama mažiausiai 3 bendrose veiklose su socialiniais partneriais.

2.3.Bendruomenės pozityvių vertybinių nuostatų stiprinimas Mokyklos bendruomenės lūkesčių tyrimas

 

 

Patyčių prevencijos ir tolerancijos temos integruojamos į pamokas ir aptariamos klasių valandėlių metu

 

Patirties, sukauptos dalyvaujant Olweus programoje, panaudojimas

 

Visuomenės sveikatos specialistų vedami užsiėmimai

 

Prevencinių programų vykdymas

 

 

Mokyklos bendruomenės narių susitikimai, užsiėmimai

 

2013 m., 2015 m., 2017 m.

 

 

Kasmet

 

 

 

Kasmet

 

 

Kasmet

 

 

Kasmet

 

 

Kasmet

 

Administracija

 

 

 

Mokytojai, klasių vadovai

 

 

MSG lyderiai

 

 

Socialinis pedagogas

 

Administracija,

pedagogai

 

Administracija,

pedagogai

Atliktas tyrimas: aiškūs bendruomenės lūkesčiai, kvalifikacijos kėlimo prioritetai.

 

Atliekama planų analizė. Gera emocinė aplinka, aukšta mokyklos kultūra.

 

Sumažėjęs patyčių skaičius (palyginus su 2012 m.).

 

Atlikta Kontent analizė (2013 m., 2015 m., 2017 m.).

 

Atlikta Kontent analizė (2013 m., 2015 m., 2017 m.).

 

Ne mažiau kaip 60 proc. bendruomenės narių vertybės atitinka mokyklos vertybes (2013 m., 2015 m., 2017 m.).

3. Tikslas            

Mokymuisi (ugdymuisi) palankios fizinės aplinkos kūrimas

Uždaviniai Priemonės

 

Terminai Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas
3.1.Mokyklos pastato rekonstrukcija Mokyklos išorės sienų apšiltinimas, išorės laiptų rekonstrukcija

 

 

Sanitarinių mazgų rekonstrukcija

Vandentiekio, nuotekų tinklų rekonstrukcija

 

Elektros tiekimo sistemos rekonstrukcija

 

Šildymo sistemos rekonstrukcija

2013 m.

 

 

 

2013 m.

 

 

 

2016 m.

(iki 2015 m.koreguota 2015-01-05)

 

Direktorius,

direktoriaus pavaduotojas ūkiui

 Aukštesnė pastato energinio naudingumo klasė, geras estetinis vaizdas.

 

Higienos normų reikalavimus atitinkanti aplinka.

 

 

Priešgaisrinės saugos reikalavimus atitinkanti aplinka.

 

Higienos normų reikalavimus atitinkanti aplinka.

3.2.Mokyklos erdvių sutvarkymas Vidinių langų įrengimas valgykloje

 

Dailės ir muzikos kabinetų sutvarkymas

 

Priešmokyklinio ugdymo grupės sutvarkymas

 

Mokyklos materialinės bazės gerinimas (baldai, kompiuteriai, mokomosios priemonės)

 

2013 m.

 

2013 m.

 

 

( 2015 m.koreguota 2015-01-05)

Kasmet

Direktorius,

direktoriaus pavaduotojas ūkiui

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, metodikos grupės

Sveika, higienos normų reikalavimus atitinkanti aplinka.

 

 

 

Gera ugdymo proceso kokybė, pakankamai tenkinami mokyklos bendruomenės poreikiai.

3.3.Mokyklos teritorijos sutvarkymas Žaidimo aikštelių atnaujinimas

 

Tvoros, atitinkančios Lietuvos higienos normas HN 75:2010, įrengimas

 

Vandens telkinio aptvėrimas Ąžuolų Būdos UDC teritorijoje

 

 

Želdynų sutvarkymas: veja, gėlynai, vaistažolių darželis

 

 

Dviračių laikymo vietos įrengimas

Kasmet

 

2015 m.

 

 

 

2014 m.

( 2015 m.koreguota 2015-01-05)

2014 m.

(2015 m.koreguota 2015-01-05)

2014 m.

( 2015 m.koreguota 2015-01-05)

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

 

 

 

 

 

 

 

Saugi, higienos normų reikalavimus atitinkanti aplinka.

 

 

 

 

Graži, saugi aplinka.

 

 

Sutvarkyti želdiniai mokyklos teritorijoje.

 

 

 

Sudarytos galimybės saugiai statyti dviračius.

 1. II.          Prioritetas

Socialiai atsakingos, tiriančios mokyklos kūrimas

 1. 1.             Tikslas

Laisvos ir atsakingos asmenybės ugdymas

Uždaviniai Priemonės

 

Terminai Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas
1.1.Pilietiškumo ugdymas

 

Pažintis su Kazlų Rūdos savivalda

Dalyvavimas Kazlų Rūdos savivaldybėje organizuojamuose renginiuose

 

Tautinių ir valstybinių švenčių šventimas

 

Socialinių, pilietinių akcijų organizavimas ir dalyvavimas jose

 

Savitvarkos dienos bei mokyklos aplinkos tvarkymo darbai

 

 

 

Mokyklos bendruomenės narių dalyvavimas savivaldybės teritorijoje organizuojamose aplinkos tvarkymo talkose

 

Miško praktikos metu vykdomi gamtos stebėjimai ir ekologinė veikla

 

Kasmet

 

 

 

 

Kasmet

 

 

Kasmet

 

 

2013-2015 m.

 

 

 

 

2013-2015 m.

 

 

 

 

Kasmet

(iki 2015 m.koreguota 2015-01-05)

 

Pedagogai

 

 

 

 

Pedagogai

 

 

Pedagogai

 

 

Pedagogai

 

 

 

 

Administracija

 

 

 

 

Administracija, metodikos grupės

Mokytojai

 

Ilgalaikių planų analizė.

Kontent analizė.

Aukštas pilietiškumo ugdymo(si) reikšmės suvokimas.

 

Švenčiamos šventės.

 

 

Akcijų skaičius.

 

 

Talkose dalyvauja 90 proc. mokinių ir mokyklos darbuotojų – stiprus bendruomeniškumo jausmas ir pilietinis sąmoningumas tausoti supančią aplinką.

Talkose kiekvienais metais dalyvauja ne mažiau kaip 30 proc. mokyklos bendruomenės narių.

 

 

Praktikos pristatymai. Gilesnės žinios, gebėjimas pritaikyti įgytas žinias praktikoje; mokėjimas elgtis gamtoje.

1.2.Socialinės atsakomybės ugdymas ir tausojančio vartojimo kultūros diegimas mokyklos bendruomenėje

 

 

Natūralių medžiagų naudojimas mokyklos aplinkoje

 

Elektros energijos, vandens ir šilumos taupymas, suvartojimo analizė

 

Šiukšlių kiekio mažinimas

 

 

Skatinimas naudoti daugkartinius pirkinių maišelius

 

Makulatūros rinkimas

 

 

Atliekų rūšiavimas

 

 

Naudotų galvaninių elementų surinkimas

 

Atliekų kompostavimas

Nuolat

 

 

Kasmet

 

 

 

2014 m.

 

 

2014 m.

 

 

Kas dveji metai

 

Nuolat

 

 

Kasmet

 

 

2014-2015 m.

Mokyklos darbuotojai

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui, ūkvedys

 

Mokyklos darbuotojai

 

Pedagogai

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

Techninis personalas

 

Prioritetas teikiamas natūralių medžiagų naudojimui.

 

Atlikta elektros energijos, vandens ir šilumos suvartojimo analizė.

 

 

Auganti tausojančio vartojimo kultūra – mažėjantis šiukšlių kiekis.

 

Pasiūti daugkartiniai pirkinių maišeliai.

 

Atiduota perdirbimui makulatūra.

 

 

Susiformavę atliekų rūšiavimo įgūdžiai (ne vėliau kaip iki 2016 m.).

 

Surenkami naudoti galvaniniai elementai.

 

Įrengta komposto dėžė ir susiformavę organinių atliekų tvarkymo įgūdžiai.

1.3.Įgūdžių, reikalingų atliekant tiriamuosius darbus, ugdymas Geriamo vandens tyrimas

 

 

 

 

Miško praktikos metu vykdomi gamtos stebėjimai ir ekologinė veikla

 

 

Mokyklos aplinkos tyrimai

 

 

Dalyvavimas Baltijos jūros projekte

 

 

 

 

 

Bandymų, tyrimų, stebėjimų atlikimas užsienio kalbos pamokose

 

 

 

Mokyklos įsivertinimo darbo grupės narių kvalifikacijos tobulinimas

2015-2016 m.

 

 

 

 

Kasmet

(iki 2015 m.koreguota 2015-01-05)

 

 

 

2014-2017 m.

 

 

 

 

 

2013-2014 m.

 

 

 

 

Kasmet

 

 

 

Biologijos mokytojas, (direktoriuskoreguota 2015-01-05)

Pedagogai

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

 

 

 

Užsienio kalbos, pradinių klasių ir biologijos mokytojai

 

Mokyklos įsivertinimo darbo grupės nariai

Atlikti vandens tyrimai.

 

 

 

Geri tiriamųjų darbų atlikimo įgūdžiai – iki 2017 m. sukurta aiški tiriamųjų darbų atlikimo sistema mokykloje.

 

 

 

 

Kiekvienais metais dalyvaujama 2 programose.

 

 

 

 

Dokumentų analizė, atliktų bandymų, tyrimų, stebėjimų skaičius. Tarpdalykinė integracija.

 

 

Visi mokyklos įsivertinimo grupės nariai įgiję reikiamą kompetenciją (ne vėliau kaip iki 2017 m.).

 1. 2.   Tikslas

Sveikos gyvensenos skatinimas

Uždaviniai Priemonės

 

Terminai Atsakingi asmenys Laukiamas rezultatas
2.1.Sveikos mitybos įgūdžių ugdymas Valgymo kultūros gerinimas ikimokyklinio ugdymo grupėse

 

 

 

Sveikos mitybos ypatumai integruojami į pasaulio pažinimo, gamtos, biologijos ir technologijų pamokas

 

Dalyvavimas programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai vaikams“

 

„Sveikatiados“ projektas

 

 

 

 

Sveiko maisto diena

 

 

Išvyka į ekologinį ūkį

 

 

 

Vandens gėrimo įgūdžių formavimas

 

Nuolat

 

 

 

 

Kasmet

 

 

 

 

Pagal galimybes

 

2013-2017 m.

 

 

 

 

Kasmet

 

 

2014 m., 2016 m. ( 2016 m.koreguota 2015-01-05)

2013-2016 m.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai

 

 

Mokytojai

 

 

 

 

Administracija

 

 

Biologijos mokytojas

 

 

 

Metodikos grupės

 

 

Administracija

 

 

 

Pedagogai

Ne mažiau kaip 50 proc. ikimokyklinukų moka naudotis stalo įrankiais (šaukštais, šakutėmis, peiliais).

 

Susiformavusios nuostatos apie sveikos mitybos reikalingumą (ne vėliau kaip iki 2017 m.).

 

 

Susiformavęs įprotis valgyti vaisius ir pieno produktus.

 

Atlikti darbai vadovaujantis sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymo mokykloje metodinėmis rekomendacijomis.

 

Suorganizuotos ne mažiau kaip 5 sveiko maisto dienos per metus.

 

Išvykose dalyvauja ne mažiau kaip po 20 mokinių.

 

 

Ne mažiau kaip 50 proc. mokinių į mokyklą atsineša geriamo vandens (sudarytos sąlygos gerti vandenį mokykloje koreguota 2015-01-05)

 

2.2.Vaikų fizinės sveikatos stiprinimas

 

Paskaitos ir pokalbiai sveikos gyvensenos tema mokyklos bendruomenėje

 

Ikimokyklinukų žaidimai, kita veikla lauke kiekvieną dieną

 

Iniciatyva „Pertrauka lauke“

 

 

Galimybių į mokyklą važiuoti dviračiu sudarymas

Kasmet

 

 

 

Nuolat

 

 

2014 m.

 

 

2014-2017 m.

Pedagogai

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai

Pedagogai

 

 

Administracija, kūno kultūros mokytojas

Atliekama vaikų sveikatos rodiklių stebėsena ir analizė.

 

 

Ikimokyklinukų ugdomosios veiklos organizavimas lauke.

 

Susiformavęs įprotis vieną pertrauką praleisti lauke.

 

Mokinių, įgijusių dviratininkų pažymėjimus skaičius.

VIII. Strateginio plano įgyvendinimas ir priežiūra 

Mokykla strateginiam planui įgyvendinti rengia metines veiklos programas.

Strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą atliks sudaryta strateginio plano priežiūros grupė. Plano įgyvendinimo analizė bus atliekama baigiantis kalendoriniams metams, o koregavimas bus atliekamas kiekvienų metų sausio mėnesio pradžioje.

Strateginio plano įgyvendinimo ataskaita bus pateikta baigiantis plano vykdymo laikotarpiui – 2017 metų sausio mėnesį.

___________________________________