Apmokėjimo tvarka

PATVIRTINTA

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos

2018 m. kovo 28 d. sprendimu

Nr. TS-25

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO BEI PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

I.SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Mokesčio už vaiko išlaikymą Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo programas (toliau tekste – Mokyklos), nustatymo tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo ir ugdymo reikmių tenkinimo mokesčio dydį, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms gauti priėmimo Mokyklose sąlygas ir tvarką.
 2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. mokestis už vaiko maitinimą – mokestis, kurį sudaro išlaidos už produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį);

2.2. mokestis ugdymo reikmėms tenkinti – mokestis, kurį sudaro ugdymo reikmėms skirtos išlaidos, tai yra ugdymo, higienos priemonėms, medžiagoms patalpų funkcionavimui užtikrinti, renginiams organizuoti, inventoriui įsigyti ir kitoms reikmėms;

2.3. kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 1. Aprašas taikomas Mokykloms, kurios įgyvendina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

 

II.SKYRIUS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS

 

 1. Mokestį už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse (toliau tekste – Grupėse) sudaro:

4.1. 100 procentų Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą ir nelankytą be pateisinamos priežasties dieną;

4.2.  0,75 euro dydžio mokestis ugdymo reikmėms tenkinti už kiekvieną lankytą ir nelankytą be pateisinamos priežasties dieną.

 

III.SKYRIUS

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS

 

 1. Mokestis už vaiko išlaikymą neimamas, jeigu:

5.1. vaikas nelanko Grupės:

5.1.1.dėl vaiko ligos;

5.1.2. per tėvų (globėjų) atostogas ir vasaros mėnesiais (birželio – rugpjūčio mėn.);

5.1.3. tėvų (globėjų) ne darbo dienomis, kai tėvai (globėjai) dirba pagal kintamą darbo grafiką;

5.1.4. mokinių atostogų metu, kai to pageidauja tėvai (globėjai);

5.1.5. dėl ekstremalių sąlygų ar oro temperatūrai esant žemesnei kaip – 200 C;

5.1.6. motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu;

5.1.7. dėl kitų aplinkybių, nepriklausančių nuo vaiko tėvų (globėjų) valios, kurias galima pagrįsti objektyviais įrodymais ir dokumentais.

5.2. vaikui Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

5.3. vaikas Grupėje praleidžia ne daugiau, kaip 4 val. ir nesimaitina.

 1. Mokestis už vaiko maitinimą:

6.1. neimamas, jeigu 3 paskutinių mėnesių vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio;

6.2. mažinamas 50 procentų, jeigu vaikui nustatytas neįglumo lygis.

 1. Mokesčio lengvatos taikomos nuo einamo mėnesio pirmosios dienos pateikus raštišką prašymą ir atitinkamus dokumentus, kurių pagrindu taikomos lengvatos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus numatytus šio Aprašo 5.1.1 punkte.
 2. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami Mokyklos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, ir pakartotinai teikiami iki kiekvienų metų rugsėjo 20 dienos, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis.
 3. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis mokamas bendra tvarka.
 4. Kilus pagrįstų įtarimų dėl prašyme pateiktų duomenų apie gaunamas pajamas, Mokyklos direktorius kreipiasi į seniūniją (pagal gyvenamąją vietą) dėl Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto surašymo, kurio pagrindu lengvata gali būti skiriama ar neskiriama.
 5. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, tėvai (globėjai) apie tai informuojami raštu ir įpareigojami perskaičiuotus mokesčius sumokėti per vieną mėnesį.
 6. Netekus teisės į lengvatą, tėvai (globėjai) per 10 darbo dienų apie tai raštu privalo pranešti Mokyklos direktoriui.
 7. Lengvatos taikymas įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu.
 8. Mokestis už praeitą mėnesį sumokamas iki einamo mėnesio 25 dienos.

 

IV.SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Tėvams (globėjams) nesumokėjus nustatyto mokesčio be pateisinamos priežasties per 5 darbo dienas po 14 punkte nustatyto termino pasibaigimo, Mokyklos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų prieš tai raštu informavęs vaiko tėvus (globėjus).
 2. Mokesčio už vaiko išlaikymą Grupėje skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Mokyklų direktoriai yra atsakingi už šio sprendimo įgyvendinimą.
 4. Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą.
 5. Aprašas Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu gali būti keičiamas, papildomas ir pripažįstamas netekusiu galios.