Darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio

direktoriaus 2017 m. vasario 24 d.

įsakymu Nr. 1.3.- 30V

 

KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio (toliau – Mokykla) darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Mokyklos darbo tvarką. Jų tikslas – užtikrinti darbo kokybę, didinti jo efektyvumą, darbuotojų saugumą, daryti įtaką Mokyklos bendruomenės narių elgesiui, kad gerėtų tarpusavio santykiai.
 2. Mokykla yra vaikų ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį išsilavinimą. Ji savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Netradicinio ugdymo kocepcija, Mokyklos-darželio nuostatais ir šiomis Taisyklėmis.
 3. Už šių Taisyklių įgyvendinimą atsako Mokyklos direktorius.
 4. Šių Taisyklių privalo laikytis visa Mokyklos bendruomenė.
 5. Taisyklių pakeitimai arba papildymai galimi pritarus Mokyklos administracijai, suderinus su Mokytojų kolegija, Mokyklos taryba, Mokyklos darbuotojų atstovais.

 

II SKYRIUS

MOKYKLOS STRUKTŪRA

 

 1. Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą tvirtina direktorius. Didžiausią Mokyklai leistiną pareigybių skaičių nustato Mokyklos steigėjas, mokytojų skaičių lemia klasių komplektai ir mokinių skaičius.
 2. Mokyklos administraciją sudaro:

7.1. direktorius;

7.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

7.3. ūkio padalinio vadovas;

7.4. vyriausiasis buhalteris;

7.5. bibliotekos vedėjas;

7.6. virtuvės vedėjas;

7.7. raštinės administratorius.

 1. Mokyklos savivaldą sudaro:

8.1. Mokyklos taryba – aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams ir telkianti Mokyklos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems Mokyklos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti. Mokyklos tarybą sudaro 6 nariai. Į tarybą lygiomis dalimis po 3 tėvus (globėjus, rūpintojus) iš Mokykloje nedirbančių mokinių tėvų deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų kolegija. Mokyklos tarybos pirmininkas renkamas pirmajame tarybos posėdyje;

8.2. Mokytojų kolegija – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas;

8.3. Metodinės grupės – organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei pradinio ugdymo metodinę veiklą.

 

 

III SKYRIUS

 MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

 1. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

9.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius;

9.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;

9.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, suderintą su Mokyklos taryba ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriumi.

 1. Mokyklos pedagoginė sistema – Valdorfo pedagogika (išskyrus Ąžuolų Būdos universalų daugiafunkcį centrą).
 2. Mokyklai vadovauja direktorius, konkurso būdu į pareigas skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai.
 3. Mokyklos direktorius:

12.1. vadovauja Mokyklos strateginio plano ir veiklos programų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

12.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Mokyklos darbuotojus, suteikia jiems atostogas, siunčia į komandiruotes, tvirtina jų pareigybių aprašymus, vykdo kitas personalo valdymo funkcijas;

12.3. atsako už Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 26 straipsnyje nurodytos informacijos skelbimą, demokratinį Mokyklos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

12.4. analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Mokyklos veiklos rezultatus;

12.5. kartu su Mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant Mokyklos pastatų ar teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;

12.6. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

12.7. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

12.8. tvirtina Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

12.9. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, atsako už efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sulūrimą, jos veikimą bei tobulinimą;

12.10. organizuoja pašalinių asmenų patekimo į Mokyklą apskaitą ir tai kontroliuoja, organizuoja Mokyklos teritorijos ir jos prieigų stebėjimą, informuoja teritorinę policijos įstaigą apie žinomus ar įtariamus smurto, prievartos, narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo, viešosios tvarkos ir kitų pažeidimų atvejus;

12.11. supažindina Mokyklos bendruomenę su teisės aktais, reglamentuojančiais vaiko teises, pareigas ir atsakomybę už teisės pažeidimus;

12.12. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją leidžia įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą, tvirtina Mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus, metodines rekomendacijas bei kitus norminius dokumentus, susijusius su Mokyklos veikla;

12.13. užtikrina darbuotojams saugias darbo sąlygas, civilinę ir priešgaisrinę saugą;

12.14. formuoja Mokyklos veiklos valdymo ir apskaitos politiką, užtikrina finansų kontrolę

12.15. užtikrina tinkamą ugdymo proceso vyksmą, ugdymo kokybę;

12.16. Mokyklos vardu sudaro sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;

12.17. laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų;

12.18. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nustato darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, kintamosios dalies dydžius, priemokas, skira premijas, materialines pašalpas;

12.19. tvirtina Mokyklos tarifikacijos sąrašus;

12.20. analizuoja Lietuvos respublikos teisės aktų kaitą ir rengia bei teikia Savivaldybės tarybai sprendimų projektus mokyklos veiklos klausimais;

12.21. sudaro sąlygas mokinių ir darbuotojų maitinimuisi pagal patvirtintą „Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio maitinimo organizavimo ir vykdymo“ tvarką, „Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio mokamo maitinimo organizavimo tvarką, Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašą;

12.22. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Mokyklos nuostatuose, pareigybės aprašyme.

 1. 13. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja ugdymo programų vykdymą, inicijuoja pritaikytų specialiųjų ugdymo programų, projektų, ilgalaikių planų rengimą, teikia metodinę pagalbą pedagogams, vykdo ugdymo proceso priežiūrą, atsako už vaikų parengimą mokyklai, už metodinės veiklos organizavimą įstaigoje ir vykdo kitas jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas. Jam pavaldūs pedagoginio personalo darbuotojai.
 2. Mokyklos ūkio padalinio vadovas atsako už materialinių vertybių įsigijimą, apskaitą ir saugojimą, pastato priežiūrą pagal priešgaisrinės, civilinės saugos reikalavimus, užtikrina saugias ir sveikas darbo sąlygas, tvarkingą inventoriaus ir kiemo įrenginių būklę, organizuoja viešuosius pirkimus, vykdo kitas jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas. Jam pavaldūs darželio auklėtojų padėjėjai, valytojai, skalbėjas, aplinkos tavrkytojai, pagalbinis darbininkas, elektrikas.
 3. Vyriausiasis buhalteris vykdo Mokyklos finansinę veiklą: organizuoja buhalterinę apskaitą ir dokumentacijos tvarkymą, laiku atsiskaito su mokesčių inspekcija, valstybinio socialinio draudimo įstaiga, savivaldybės finansų ir biudžeto skyriumi, bankais ir tiekėjais, teisingai veda darbo užmokesčio apskaitą, garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi, laiku pateikti ir atlieka kitas jo pareigybės apraše nurodytas funkcijas.
 4. Virtuvės vedėjas sudaro valgiaraščius, organizuoja vaikų ir darbuotojų maitinimą, kontroliuoja maisto produktų kokybę, paruošimą, pateikimą, išdalinimą bei higienos normų laikymąsi maisto paruošimo vietoje, taiko geros higienos praktikos taisykles, vykdo Mokyklos bendruomenės švietimą sveikatos, mitybos klausimais, vykdo kitas jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas.

 

IV SKYRIUS

 MOKYKLOS DIREKTORIAUS, DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ

NURODYMŲ IR SPRENDIMŲ VYKDYMAS

 

 1. Nurodymus ar sprendimus mokyklos direktorius įformina įsakymais, kitokia rašytine ar žodine forma.
 2. Mokyklos direktoriaus pavaduotojų ugdymui nurodymai ar sprendimai mokytojams ir kitiems darbuotojams pateikiami žodžiu, elektronine forma arba rezoliucijomis ant gautų ir jiems nukreipiamų dokumentų.
 3. Įsakymų vykdytojai su įsakymu supažindinami pasirašytinai. Asmuo, nesutinkantis vykdyti paskirtos veiklos, turi raštu nurodyti atsisakymo priežastis Mokyklos direktoriui. Esant reikalui, galima kreiptis į Mokytojų kolegiją arba Mokyklos tarybą.
 4. Gaunamus raštus Mokyklos direktorius pagal pareigybių aprašą deleguoja direktoriaus pavaduotojams arba kitiems atsakingiems asmenims. Bet kuris vykdyti nukreipiamas raštas gali turėti ne daugiau kaip dvi rezoliucijas, kurių antroji gali papildyti ir sukonkretinti pirmąją. Šiuo atveju visa atsakomybė už dokumento vykdymą tenka antroje rezoliucijoje nurodytam atsakingam asmeniui.

 

V SKYRIUS

 DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS

 

 1. Mokyklos direktorius, o jam nesant (išvykus į komandiruotę, jo atostogų metu ar ligos atveju) direktoriaus pavaduotojai ugdymui arba įsakymu paskirtas asmuo, atliekantis direktoriaus funkcijas, pasirašo įsakymus ir dokumentus, siunčiamus kitoms institucijoms, įstaigoms, įmonėms, organizacijoms ir piliečiams. Finansinius dokumentus, jam nesant, gali pasirašyti tik parašo teisę turintys direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
 2. Įsakymus finansų klausimais pasirašo Mokyklos direktorius, o jam nesant – direktoriaus pavaduotojai ugdymui ar kitas įsakymu paskirtas asmuo.
 3. Įsakymus, ataskaitas ir kitus dokumentus ruošia raštinės administratorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pagal kuruojamas sritis, ūkio padalinio vadovas, vyriausiasis buhalteris, buhalteris, bibliotekos vedėjas, virtuvės vedėjas, kurie apie dokumento rengimą pažymi raštvedybos taisyklių nustatyta tvarka. Dokumentą pasirašo direktorius.
 4. Pažymas apie mokinio mokymąsi mokykloje, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu, rengia raštinės administratorius. Ant pažymų dedamas antspaudas, pažymas pasirašo direktorius, o jam nesant – direktoriaus pavaduotojai ugdymui arba įsakymu paskirtas asmuo, atliekantis direktoriaus funkcijas.
 5. Mokinių mokymosi pasiekimų dokumentus pasirašo mokyklos direktorius, o jam nesant – direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Ant jų dedamas Mokyklos herbinis antspaudas.
 6. Direktoriaus pasirašytus siunčiamus dokumentus raštinės administratorius registruoja, užrašo reikalingus indeksus, išsiunčia adresatams, antrąjį egzempliorių sega į atitinkamą bylą.

 

VI SKYRIUS

 DOKUMENTŲ TVARKYMAS

 

 1. Mokyklos dokumentus ir raštvedybą tvarko raštinės administratorius pagal kiekvienais metais patvirtintą metinį dokumentacijos planą, raštvedybos taisykles ir archyvų tvarkymo galiojančius teisės aktus.
 2. Mokyklos elektroninio pašto adresu gaunamus laiškus raštinės administratorius atspausdina, užregistruoja ir jų gavimo dieną pateikia direktoriui, o jam nesant – direktoriaus pavaduotojams ugdymui arba įsakymu paskirtam asmeniui, atliekančiam direktoriaus funkcijas. Reklaminio pobūdžio pranešimus, pasiūlymus persiunčia elektroniniu paštu direktoriui.
 3. Mokyklos darbuotojai, tiesiogiai iš kitų institucijų ir organizacijų gavę Mokyklai adresuotus dokumentus, nedelsdami privalo perduoti raštinės administratoriui juos užregistruoti.
 4. Raštinės administratorius gautus dokumentus tą pačią darbo dieną pateikia Mokyklos direktoriui, o jam nesant – direktoriaus pavaduotojams ugdymui, ar įsakymu paskirtam asmeniui, atliekančiam direktoriaus funkcijas.
 5. Mokyklos direktorius, o jam nesant direktoriaus pavaduotojai ugdymui ar įsakymu paskirtas asmuo, atliekantis direktoriaus funkcijas, susipažinęs su dokumentais, užrašo rezoliuciją, kurioje nurodo vykdytoją(us) ir grąžina dokumentus raštinės administratoriui.

 

 

VII SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, PERKĖLIMAS Į KITAS

PAREIGAS, DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS, PAVADAVIMAS

 

 1. Mokyklos darbuotojus priima į darbą, atleidžia iš darbo Mokyklos direktorius, o jam nesant direktoriaus pavaduotojai ugdymui ar įsakymu paskirtas asmuo, atliekantis direktoriaus funkcijas.
 2. Mokytojai, atitinkantys Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus, kiti darbuotojai į darbą priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais teisės aktais.
 3. Mokyklos direktorius neturi teisės atsisakyti priimti į darbą mokytojų bei kitų darbuotojų dėl jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, politinių ar religinių įsitikinimų bei kitų aplinkybių, nesusijusių su dalykinėmis žmogaus savybėmis.
 4. Darbuotojų priėmimas į darbą įforminamas rašytine darbo sutartimi. Ją 2 egzemplioriais pildo Mokyklos direktoriaus įgaliotas asmuo ir pasirašo priimamas į darbą asmuo ir direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
 5. Kiekvienoje konkrečioje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl būtinųjų sutarties sąlygų. Priimami į darbą mokytojai ir kiti darbuotojai įsipareigoja dirbti tam tikros specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdami Mokyklos Darbo tvarkos taisyklėms, o Mokyklos direktorius įsipareigoja mokėti darbuotojams sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, numatytas darbo santykius reguliuojančiuose įstatymuose, kituose norminiuose aktuose ir šalių susitarimu.
 6. Darbuotojai turi teisę gauti atlyginimą už darbą pagal jų atliekamo darbo apimtį, sudėtingumą, pagal išsimokslinimą, darbo stažą bei kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus kriterijus. Šalys negali nustatyti tokių darbo sąlygų, kurios pablogintų darbuotojo padėtį, palyginus su ta, kurią nustato Lietuvos Respublikos įstatymai.
 7. Asmenys, priimami dirbti Mokykloje, privalo nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą, pateikti būtinus, įstatymuose numatytus dokumentus (asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimo dokumentus, gyvenamosios vietos registracijos pažymą, sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus), jie supažindinami pasirašytinai su šiomis Taisyklėmis, pareigybės aprašymu, priešgaisrinės saugos ir saugos darbe reikalavimais, išklauso darbų saugos instruktavimus, jiems suformuojama asmens byla.
 8. Darbuotojo asmens byloje turi būti saugomos kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų kopijos, už jų pristatymą atsakingas pats darbuotojas.
 9. Darbuotojas gali būti perkeltas į kitas pareigas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.
 10. Visas darbo krūvis (etatas) per savaitę: administracijai – 40 val., mokytojams – 18 kontaktinio darbo valandų (gali būti daugiau), darželio auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams – 36 valandos (33 val. tiesioginiam darbui su vaikais ir 3 val. metodinei veiklai), socialiniam pedagogui – 36 valandos, logopedui, specialiajam pedagogui – 27 valandos (22 val. tiesioginiam darbui su vaikais ir 5 val. metodinei veiklai), meninio ugdymo mokytojams – 26 valandos (24 val. tiesioginiam darbui su vaikais ir 2 val. metodinei veiklai), aptarnaujančiam personalui – 40 val. Pamokų krūvis mokytojams gali keistis kiekvienais mokslo metais dėl objektyvių priežasčių (ugdymo plano, pasikeitus klasių komplektų skaičiui). Pamokų krūviai kitiems mokslo metams preliminariai paskirstomi kiekvienų metų birželio mėnesį, o koreguojama rugsėjo mėnesį (išimtinais atvejais gali būti ir kitu metu).
 11. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykiai su Mokykla pasibaigia Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatytais pagrindais.
 12. Nutraukus darbo sutartį, darbuotojas, jo žinioje esančias bylas, nebaigtus vykdyti dokumentus, materialines vertybes perduoda pagal perdavimo aktus asmeniui, užimsiančiam jo pareigas, o jei tokio nėra – direktoriaus paskirtam asmeniui. Perdavimo aktus tvirtina Mokyklos direktorius.
 13. Pretendentai į darbą, esant būtinybei, atrenkami paskelbiant konkursą pagal galiojančius teisės aktus.
 14. Etatai mažinami, nauji steigiami pritarus Mokyklos steigėjui.
 15. Mokytojų pavadavimas:

46.1. organizuojamas pamokų pavadavimas, jei mokytojas serga daugiau nei 1 dieną;

46.2. nesant dalyko mokytojo pamokas gali pavaduoti direktoriaus įsakymu paskirtas to paties dalyko specialistas arba kitas mokytojas;

46.3. kiekvienas mokytojas turi teisę pavaduoti bendradarbį ir gauti atlygį, jei jo pamokos nesidubliuoja su vaduojamo mokytojo pamokomis ir tai leidžia jo išsilavinimas;

46.4. vaduojantis bendradarbį mokytojas privalo vesti pamoką pagal programą, sąžiningai ir atsakingai sutvarkyti dokumentus;

46.5. vaduojantis mokytojas privalo atlikti ir kitas vaduojamo mokytojo funkcijas: pateikti reikiamas ataskaitas, vadovauti klasei ir kt.;

46.6. savavališkai mokytojams keistis pamokomis, vaduoti, išleisti vienas kitą iš darbo draudžiama ir laikoma darbo tvarkos pažeidimu.

 

VIII SKYRIUS

 DARBO IR POILSIO LAIKAS

 

 1. Mokyklos darbuotojams darbo ir poilsio laikas nustatomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais.
 2. I ir II mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės dirba 6.30 val.–18.30 val.
 3. Darbuotojams poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais, kitais teisiniais aktais.
 4. Mokykloje nustatyta penkių darbo dienų savaitė.
 5. Darbuotojai dirba:

51.1. administracijai nustatoma 8 valandų darbo diena ir 40 valandų darbo savaitė. Darbo dienos pradžia ir pabaiga fiksuojama darbo grafikuose;

51.2. aptarnaujančiam personalui, virėjams, darželio auklėtojų padėjėjams nustatoma 40 val. darbo savaitė, pagal darbo grafiką;

51.3. administracijai, aptarnaujančiam personalui švenčių išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda. Sutrumpintu darbo laiku dirbantiems darbuotojams, pedagogams, logopedui  prieš šventes darbo laikas netrumpinamas;

51.4. darbuotojų, dirbančių pagal dvi ar daugiau darbo sutartis, darbo dienos trukmė (kartu su pietų pertrauka) negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų.

 1. Darbo ir pietų laikas:

52.1. administracijos, aptarnaujančio personalo darbuotojų darbo laiko pradžia ir darbo laiko pabaiga nurodoma darbo grafikuose, kurie tvirtinami Mokyklos direktoriaus įsakymu arba parašu;

52.2. mišriose priešmokyklinio ugdymo grupėse dirbančių darbuotojų pietų laikas (darbuotojų pageidavimu) gali būti numatomas vaikų grupėse pietų metu;

52.3. darbuotojų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio mokamo maitinimo organizavimo  tvarka, patvirtinta direktoriaus įsakymu;

52.4. vaikų maitinimas vykdomas pagal nustatytą ir patvirtintą grafiką.

 1. Administracijos, aptarnaujančio personalo, dirbančio ne grupėse, pietų pertraukos trukmė nurodoma darbo grafike, ne vėliau kaip po keturių darbo valandų.
 2. Darbo laiko apskaita vykdoma pildant darbo laiko apskaitos žiniaraščius.
 3. Įėjimas į Mokyklą darbo dienomis:

55.1. įėjimas į Mokyklos I ir II mišrių priešmokyklinio ugdymo grupių patalpas atrakinimas 6.30 val. ir užrakinimas ne vėliau 18.30 val. darželio auklėtojų, turinčių įstaigos lauko durų raktus;

55.2 . įėjimas į virtuvę atrakinamas 7.00 val. ir užrakinimas 16.30 val. virtuvės vedėjo arba ūkio padalinio vadovo;

55.3. Mokyklos duris 7.50 val. atrakina raštinės administratorius arba vyriausiasis buhalteris. Mokyklos lauko duris vakare užrakina valytojas arba kiti atsakingi asmenys.

 1. Ąžuolų Būdos UDC duris 7.45 val. atrakina ūkvedys, o 18.00 val. užrakina valytojas arba kiti atsakingi asmenys.

57.Visi Mokyklos darbuotojai turi laikytis patvirtintų darbo grafikų. Esant labai svarbioms aplinkybėms (neatvykus į darbą, vėluojant) privaloma pranešti administracijai:

57.1. susirgus, gavus nedarbingumo pažymėjimą, darbuotojas turi pranešti Mokyklos administracijai pats ar per kitą asmenį tą pačią dieną. Ligos metu reikia informuoti tiesioginį vadovą apie ligos eigą, ypač kada grįš į darbą;

57.2. susirgus atostogų metu, privaloma informuoti raštu, ar atostogos bus pratęstos, ar nukeltos kitam laikotarpiui;

57.3. mirus darbuotojo artimam šeimos nariui (sutuoktiniui, vaikui, motinai, tėvui, broliui, seseriai), darbuotojas, negalintis atvykti į darbą, privalo nedelsiant pranešti administracijai. Tokiu atveju, vadovaujantis Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio Kolektyvine sutartimi, darbuotojui leidžiama neatvykti į darbą daugiausiai tris dienas, mokant vidutinį darbo užmokestį.

 1. Darbo grafikai sudaromi priimant darbuotoją į darbą, dirbantiems darbuotojams – kiekvienų metų rugsėjo 1 d., o prireikus ir sausio mėnesį, suderinus su Mokyklos darbuotojų atstovu, tvirtinami direktoriaus parašu ir saugomi Mokyklos raštinėje. Darbuotojui vaduojant sergantį, ar atostogaujantį darbuotoją, sudaromas naujas darbo grafikas, kuriame jo tiesioginio darbo valandos nesidubliuoja su vaduojamo darbuotojo darbo valandomis.
 2. Mokytojai, dirba pagal direktoriaus įsakymu patvirtintus pamokų tvarkaraščius, kuriuos sudaro direktoriaus įsakymu paskirtas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Darželio auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, meninio ugdymo mokytojų ir specialiojo pedagogo-logopedo darbo grafikus sudaro direktoriaus įsakymu paskirtas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Administracijos, buhalterio, kompiuterių tinklo administratoriaus – raštinės administratorius, aptarnaujančio personalo – ūkio padalinio vadovas. Katilinės kūriko, Ąžuolų Būdos UDC valytojo, Ąžuolų Būdos UDC darželio auklėtojo padėjėjo darbo grafikus sudaro Ąžuolų Būdos UDC ūkvedys.
 3. Pedagoginių darbuotojų netiesioginio darbo su vaikais valandos dirbamos grupėje, mokytojų kambaryje, ar kitose patalpose. Pedagogai netiesioginio darbo su vaikais valandomis atlieka šiuos darbus:

60.1. ugdomosios veiklos planavimas, dienyno pildymas;

60.2. renginių organizavimas, scenarijų rengimas, medžiagos paieška;

60.3. projektų rengimas, dalyvavimas projektinėje veikloje;

60.4. dalyvavimas mokyklos įsivertinime;

60.5. vaikų pasiekimų vertinimas, suvestinių rengimas;

60.6. vaikų lankymas namuose;

60.7. metodinės, grožinės literatūros paieška;

 1. 8. kvalifikacijos kėlimas;
 2. 9. stendinės medžiagos rengimas;

60.10. dalyvavimas kuriant, koreguojant Ikimokyklinio ugdymo programą, Priešmokyklinio ugdymo programą, Ugdymo planą ir kt.;

60.11. tėvų susirinkimų rengimas, dalyvavimas, individualių konsultacijų teikimas;

60.12. grupės, Mokyklos estetinės aplinkos turtinimas, gražinimas (langų, koridorių puošimas ir kt.);

60.13. vaikų parodų rengimas Mokykloje ir už jos ribų;

60.14. reikiamų spaudinių, žaislų ir ugdymo priemonių išsirinkimas ir kt.

 1. Kasmetinės ir papildomos atostogos suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.
 2. Mokinių rudens, žiemos, pavasario, papildomos atostogos, taip pat vasaros atostogos, nesutampančios su kasmetinėmis atostogomis, laikomos visiems Mokyklos darbuotojams darbo laiku. Mokytojai, atlikę numatytus darbus, vadovaujantis Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio Kolektyvine sutartimi, šiuo metu darbo laiką skiria pedagoginiam metodiniam ir organizaciniam darbui atlikti.
 3. Darbuotojų atostogų grafiką sudaro Mokyklos direktorius, suderinęs su Mokyklos darbuotojų atstovu ir darbuotojais. Kasmet, iki gegužės 1 d., atostogų grafikas paskelbiamas skelbimų lentoje mokytojų kambaryje.
 4. Darbuotojams, nepasinaudojus atostogomis už praeitus darbo metus, nepanaudotų atostogų grafikai įtraukiami į kasmetinių atostogų suteikimo grafiką atskiromis eilutėmis.
 5. Darbuotojams, išskyrus vyriausiąjį buhalterį ir buhalterį, atostogos suteikiamos mokinių atostogų metu. Išimties tvarka, kasmetinės ar nemokamos atostogos darbuotojams suteikiamos per mokslo metus.
 6. Darbuotojui pageidaujant, kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų (arba 10 darbo dienų).
 7. Nemokamos atostogos suteikiamos darbuotojų pageidavimu pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą. Leidžiamas neatvykimas į darbą administracijai leidus šalių susitarimu.
 8. Be pateisinamos priežasties neatvykstančiam į darbą darbuotojui direktorius skiria nuobaudas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.
 9. Darbo grafikai gali būti keičiami direktoriaus įsakymu. Savavališkai darbo grafikų keisti negalima. Savavališkai darbuotojams išleisti vienas kitą iš darbo draudžiama ir laikoma darbo drausmės pažeidimu.

 

IX SKYRIUS

 DARBO UŽMOKESTIS

 

 1. Darbo užmokesčio tvarką ir sąlygas reglamentuoja Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai, kiti teisiniai dokumentai.
 2. Darbo užmokestį sudaro:

71.1. pareiginė alga;

71.2. priemokos;

71.3. premijos.

 1. Konkrečius Mokykloje pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų pareiginių algų koeficientus bei kitas darbo užmokesčio sąlygas nustato direktorius, suderinęs su Mokyklos darbuotojų atstovu.
 2. Darbuotojams, dirbantiems nepilną darbo dieną ar turintiems nepilną darbo krūvį, darbas apmokamas proporcingai dirbtam laikui pagal pareiginę algą.
 3. Darbuotojams, dirbantiems poilsio ir švenčių dienomis, darbas apmokamas pagal galiojančius teisės aktus.
 4. Darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius pildo Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirti asmenys. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pateikiami vyriausiajam buhalteriui paskutinę mėnesio darbo dieną. Jei po žiniaraščių pateikimo atsiranda neatitikimų (dėl ligos ar kitų priežasčių), sudaromas patikslintas darbo laiko apskaitos žiniaraštis, kurio pagrindu šį ar kitą mėnesį daromas darbo užmokesčio perskaičiavimas.
 5. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį: avansas – mėnesio 23 dieną (kiekvieną mėnesį vienoda suma ne didesnė kaip 50 % atlyginimo suapvalinant iki dešimčių), alga – einamojo mėnesio 8 dieną. Esant darbuotojo raštiškam prašymui – kartą per mėnesį.
 6. Darbo užmokestis darbuotojams pervedamas į asmeninę darbuotojo sąskaitą pagal raštišką darbuotojo prašymą.
 7. Darbuotojai su darbo laiko apskaitos žiniaraščiais gali susipažinti buhalterijoje pirmą mėnesio trečiadienį.
 8. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka, arba atsižvelgiant į darbuotojo prašymą – darbuotojų atlyginimų mokėjimo dieną.
 9. Atleidžiant darbuotoją iš darbo, jei jis turi nepanaudotų atostogų likutį, skaičiuojama kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas arba leidžiama išnaudoti likusią kasmetinių atostogų dalį.
 10. Apskaičiavus mėnesio darbo užmokestį, atsiskaitymo lapelis nusiunčiamas darbuotojui nurodytu el. paštu. Darbuotojo prašymu Mokyklos vyriausiasis buhalteris pateikia darbuotojui išspausdintą atsiskaitymo lapelį.

 

X SKYRIUS

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO, STUDIJŲ IR KITŲ MOKYKLOS

RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

 

 1. Mokytojams, vykstant į mokymus, studijas, jei tai reikalinga Mokyklai, gali būti suteikiamos mokymosi atostogos, paliekant tarifikuotą vidutinį darbo užmokestį, nemokant komandiruotės išlaidų bei mokesčio už paskaitas.
 2. Direktorius įsakymo tvarka išleidžia mokytoją vykti į kvalifikacijos kėlimo seminarus, paskaitas, konferencijas ir kt. renginius, pateikus raštišką prašymą prieš 3 darbo dienas ir suderinus su direktoriaus pavaduotoju ugdymui.
 3. Mokyklos direktorius, pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai atestuojami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.
 4. Mokinių ekskursijas, kitus ne mokykloje vykstančius renginius gali organizuoti Mokyklos darbuotojas, turintis Vaikų turizmo renginių vadovo pažymėjimą pagal Mokykloje patvirtintą Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarką.
 5. Klasių renginiai organizuojami tik iš anksto suderinus renginio projektą su direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Mokykla organizuoja popamokinius renginius mokiniams, seminarus, konferencijas mokytojams ir kitus renginius. Už šių renginių darbotvarkę, reglamentą, laiką, vietą, kviečiamus asmenis ir svečius yra atsakingas renginį organizuojantis Mokyklos darbuotojas, gavęs direktoriaus arba direktoriaus pavaduotojo ugdymui leidimą. Šie renginiai nelaikomi darbuotojo darbo viršvalandžiais. Mokytojų kolegijos nutarimu už darbą renginių metu gali būti skiriama laisva diena mokinių atostogų metu.
 6. Mokinių renginius rekomenduojama organizuoti po pamokų, tačiau paliekant galimybę organizuoti dalykinius renginius pamokų metu, iš anksto suderinus su administracija. Renginius reikia baigti ne vėliau kaip 22.00 valandą.
 7. Mokyklos renginiuose dalyvauja Mokyklos bendruomenės nariai, buvę Mokyklos mokiniai, kviestiniai asmenys.
 8. Už renginį atsakingas mokytojas:

89.1. užtikrina tvarką mokyklos patalpose;

89.2. garantuoja mokinių saugumą renginio metu;

89.3. reikalauja mokinio elgesio taisyklių laikymosi;

89.4. nutraukia renginį, jeigu dalyviai nevykdo teisėtų reikalavimų;

89.5. pateikia informaciją administracijai apie praėjusį renginį.

 1. Kai popamokinis renginys organizuojamas be mokinių tėvų, mokytojai atsako už mokinių saugumą Mokyklos renginių metu.

 

XI SKYRIUS

 DARBUOTOJŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDOS

 

 1. Už nepriekaištingą pareigų atlikimą darbuotojus Mokyklos direktorius gali skatinti teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, skatinami:

92.1. padėkos raštu;

92.2. vardine dovana;

92.3. priedu prie pareiginės algos.

 1. Už ypatingus nuopelnus pedagoginėje veikloje darbuotojai gali būti siūlomi apdovanoti Švietimo skyriaus, savivaldybės, Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais, piniginėmis premijomis.
 2. Mokyklos darbuotojai už darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiami drausminėn atsakomybėn.
 3. Už padarytą materialinę žalą Mokyklai darbuotojai gali būti traukiami materialinėn atsakomybėn.
 4. Už Darbo tvarkos taisyklių nevykdymą darbuotojams gali būti skiriamos drausminės nuobaudos. Mokyklos direktoriaus įsakymu darbuotojams gali būti skiriamos nuobaudos:

96.1. pastaba;

96.2. papeikimas;

96.3. laikinas darbuotojo nušalinimas nuo darbo, už tą laikotarpį nemokant užmokesčio, jei jis darbo metu buvo neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar kitokių svaiginančių medžiagų;

96.4. atleidimas iš darbo įstatymuose nustatyta tvarka, jei darbuotojas pažeidinėja darbo drausmę, daro pravaikštas, nesilaiko darbo saugos taisyklių, atsisako tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai darbuotojui yra privalomi, jei prieš tai jam nors kartą per paskutiniuosius 12 mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos arba jis kitaip šiurkščiai nusižengė nustatytai darbo tvarkai, nevykdė pareigų.

 1. Prieš skirdamas drausminę nuobaudą, darbdavys turi raštu pareikalauti, kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. Jei per darbdavio nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo, drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo. Dėl drausminės nuobaudos skyrimo derinama su Mokyklos darbuotojų atstovais.
 2. Su įsakymu apie drausminės nuobaudos skyrimą darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, supažindinamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Ligos ir atostogų laikotarpiai į šį terminą neįskaitomi.
 3. Drausminės nuobaudos skyrimo ir galiojimo terminus, apskundimo tvarką bei panaikinimo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikoma:

100.1. neleistinas elgesys su vaikais, vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugos taisyklių nepaisymas arba kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių konstitucines teises;

100.2. dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos taisyklių, darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis;

100.3. pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas;

100.4. moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie vaikų, bendradarbių, pavaldinių ar interesantų;

100.5. atsisakymas teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar darbo tvarkos taisyklės įpareigoja ją teikti, arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas;

100.6. veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo požymių, nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn;

100.7. tai, kad darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų;

100.8. neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną.

 1. Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą galima skirti tik vieną drausminę nuobaudą. Jei paskyrus drausminę nuobaudą darbuotojas toliau pažeidžia darbo drausmę, drausminė nuobauda gali būti skiriama pakartotinai.
 2. Drausminė nuobauda galioja vienerius metus.
 3. Jei darbuotojas gerai ir sąžiningai dirba, jam drausminę nuobaudą galima panaikinti nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui.
 4. Drausminės nuobaudos skyrimo ir galiojimo terminus, apskundimo tvarką bei panaikinimo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

XII SKYRIUS

 ANTSPAUDŲ NAUDOJIMAS

 

 1. Mokykla turi antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu, kuris saugomas raštinėje, užrakintoje spintoje. Šis antspaudas dedamas ant finansinių dokumentų, išsilavinimo pažymėjimų, kitų svarbių dokumentų.
 2. Mokyklos raštvedys turi spaudą su užrašu „GAUTA“, kuris dedamas ant gaunamų raštų.
 3. Mokykla turi ir kitus spaudus: „Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis BIBLIOTEKA“ bei asmeninius (direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, ūkio padalinio vadovo, vyriausiojo buhalterio, virtuvės vedėjo, raštinės administratoriaus), už kurių naudojimą atsako juos turintys asmenys.

 

 

XIII SKYRIUS

 TELEFONŲ NAUDOJIMAS

 

 1. Mokyklos laidiniu telefonu naudojasi darbuotojai, skambindami darbo reikalais. Savivaldybės įstaigoms skambinama trumpaisiais numeriais.
 2. Visi telefonai naudojami tik tarnybiniams reikalams, darbo funkcijų vykdymui.
 3. Pasitaikius atvejams, kai telefonas buvo naudotas ne darbo funkcijų vykdymui ir ryšio sąskaitos suma viršija nustatytą plane limitą, pagal direktoriaus įsakymą vyriausiasis buhalteris atskaičiuoja iš darbuotojo atlyginimo prakalbėtą sumą.
 4. Telefonui skirtų išlaidų sąmatos vykdymą kontroliuoja Mokyklos vyriausiasis buhalteris.

 

XIV SKYRIUS

 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS. PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ

APTARNAVIMAS, JŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

IR INTERESANTŲ PRIĖMIMAS

 

 1. Visuomenės informavimu apie Mokyklos veiklą ir jos įvaizdžio kūrimu rūpinasi direktorius ar kiti atsakingi asmenys. Direktorius atsakingas už informacijos apie Mokyklos veiklą teikimą žiniasklaidai, Mokyklos steigėjui. Mokyklos darbuotojai, norėdami viešinti veiklą turi suderinti su direktoriumi ar pavaduotojais ugdymui.
 2. Interesantus pagal funkcijų pasiskirstymą priima direktorius, direktoriaus pavaduotojai, kiti administracijos nariai ar pedagogai, iš anksto su jais suderinus.
 3. Mokyklos darbuotojai, bendraudami su interesantais, turi rodyti jiems dėmesį, būti mandagūs, atidūs ir, išsiaiškinę interesantų tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Jeigu darbuotojas negali išspręsti interesanto problemos, jis turi nurodyti kitą Mokyklos darbuotoją, galintį tai padaryti.
 4. Prašymai ir skundai, gauti tiesiogiai iš asmens ar atsiųsti paštu (ir elektroniniu), registruojami raštinėje.
 5. Raštinės administratorius:

116.1. priima ir užregistruoja prašymus ar skundus;

116.2. suteikia informaciją apie prašymų, skundų nagrinėjimo procedūrą;

116.3. užregistruotus prašymus perduoda Mokyklos direktoriui, o su nukreipimais perduoda nagrinėti reikiamiems darbuotojams;

116.4. informuoja prašymą, skundą pateikusius asmenis apie priimtus sprendimus;

116.5. prašymai, nusiskundimai nagrinėjami ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo gavimo dienos.

 1. Draudžiama perduoti skundus nagrinėti darbuotojams, kurių veiksmai yra skundžiami.

 

XV SKYRIUS

LANKYMOSI MOKYKLOJE TVARKA

 

 1. Asmenys, kurie nedirba ir nesimoko mokykloje, atėję į Mokyklą privalo užsiregistruoti pas raštinės administratorių.
 2. Raštinės administratorius suteikia reikiamą informaciją bei informuoja, kur rasti reikiamą darbuotoją.
 3. Neužsiregistravusiems asmenims po Mokyklą vaikščioti draudžiama.
 4. Pašaliniai asmenys mokinį iš pamokos gali iškviesti tik kartu su direktoriaus pavaduotoju ugdymui arba direktoriumi.

122.Tėvams prašant mokytojas mokinį iš pamokos gali išleisti tik tada, jei asmeniškai pažįsta mokinio tėvus. Jei mokytojas mokinio tėvų nepažįsta, paprašo tėvų kreiptis į klasės vadovą, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, direktorių.

 1. Jei mokinį iškviečia policijos pareigūnai, mokyklos darbuotojas (klasės vadovas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktorius) informuoja mokinio tėvus (globėjus). Direktorius informuoja Kazlų Rūdos Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojus.

 

 

XVI SKYRIUS

 NAUDOJIMOSI MOKYKLOS PATALPOMIS, TURTU, PATALPŲ IR

INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS, VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ VYKDYMO TVARKA

 

 1. Kiekvienas darbuotojas atsako už jam priskirtas ir darbo procese naudojamas priemones ir inventorių bei jų tikslingą ir saugų naudojimą.
 2. Su ūkio padalinio vadovu, virtuvės vedėju, ūkvedžiu yra sudaromos materialinės atsakomybės sutartys.
 3. Kiekvienais metais lapkričio–gruodžio mėnesiais direktoriaus įsakymu sudaryta komisija atlieka metinę ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizaciją.
 4. Ūkio padalinio vadovas, vadovaudamasis Mokyklos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, vykdo prekių, paslaugų arba darbų viešuosius pirkimus. Viešuosius pirkimus vykdo ir Viešųjų pirkimų komisija.
 5. Mokykla teisės aktų nustatyta tvarka gali naudotis tėvų ir rėmėjų teikiama parama.

 

XVII SKYRIUS

DARBO SANTYKIAI IR ELGESIO NORMOS

 

 1. Mokyklos darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Mokyklą, todėl turi būti vengiama intrigų, apkalbų, draudžiama skleisti asmens garbę ir orumą žeminančią informaciją, palaikoma dalykinė darbo atmosfera ir geri tarpusavio santykiai.
 2. Mokykloje ir jos teritorijoje draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
 3. Darbuotojų elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio principų, draudžiamas ir baudžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Kiekvienas Mokyklos bendruomenės narys privalo sąžiningai atlikti savo pareigas (jam pavestą darbą), laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti savivaldos institucijų teisėtus sprendimus bei teisėtus Mokyklos vadovų nurodymus.
 5. Mokyklos bendruomenės nariai savo tarpusavio santykius privalo grįsti supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.
 6. Mokyklos patalpose bei teritorijoje draudžiama gerti alkoholinius gėrimus, vartoti narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas, rūkyti, niokoti mokyklos aplinką ir pastatus, ar kitaip nepadoriai elgtis.
 7. Mokyklos bendruomenės nariai saugo Mokyklos turtą, laikosi priešgaisrinės saugos reikalavimų, padeda tvarkyti mokyklos patalpas ir aplinką.
 8. Pedagogai atsako už vaikų saugumą, tvarką ir darbo organizavimą grupėse, klasėse, kitose patalpose, lauke. Mokytojams draudžiama palikti vienus vaikus grupėse, klasėse, sporto salėje, aikštėje. Už mokinių saugumą pertraukų metu atsako mokytojas, prieš tai vedęs pamoką.
 9. Įvykus nelaimingam atsitikimui, pedagogai privalo vaikui suteikti pirmąją medicinos pagalbą, pranešti jo tėvams ir toliau vadovautis „Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatais“. Nesant tėvams, ir medicinos darbuotojui pareikalavus, jį ugdantis pedagogas lydi vaiką į gydymo įstaigą.
 10. Visų Mokyklos darbuotojų teisės, pareigos ir atliekamos funkcijos reglamentuojamos pareigybių aprašuose.

 

XVIII SKYRIUS

VAIKŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMO IR IŠVYKIMO TVARKA

 

 1. Vaikų priėmimas į mišrias priešmokyklinio ugdymo grupes, mokinių priėmimas ir išvykimas iš mokyklos vykdomas vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos nustatytomis tvarkomis.
 2. Priėmimas į mišrias priešmokyklinio ugdymo grupes:

140.1. priimant vaikus į mišrias priešmokyklinio ugdymo grupes vaikų tėvai (globėjai) privalo raštinėje parašyti prašymą ir pateikti būtinus dokumentus: vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (ar jo kopiją), nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą, šeimos sudėties pažymą, gyvenamosios vietos deklaracijos pažymą;

140.2. priimant vaiką į mišrią priešmokyklinio ugdymo grupę su jo tėvais yra sudaroma ugdymo sutartis;

140.3. vaikų priėmimą vykdo direktorius ir darželio auklėtojos. Grupės komplektuojamos kasmet nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus;

140.4. priimant vaikus į mišrias priešmokyklinio ugdymo grupes laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą. Prioritetai teikiami:

140.4.1. vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymus vystymosi sutrikimas;

140.4.2. Mokyklos darbuotojų vaikams.

 1. Apie vaiko priėmimą į Mokyklos mišrias priešmokyklinio ugdymo grupes tėvai (globėjai) informuojami telefonu bei paskelbus priimamų vaikų sąrašą, su kuriuo galima susipažinti Mokyklos raštinėje birželio mėnesį;
 2. Tėvai (globėjai) ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. informuoja Mokyklos direktorių apie apsisprendimą lankyti mišrią priešmokyklinio ugdymo grupę. Atsisakius lankyti ar nepateikus informacijos, prašymų registracijos žurnale įrašoma pastaba apie atsisakymą lankyti Mokyklą. Laisva vieta siūloma kitam vaikui pagal prašymų registravimo datą.
 3. Priimant į 1–4 klases mokinių tėvai (globėjai) privalo raštinėje parašyti prašymą ir pateikti būtinus dokumentus:

143.1. priimant į 1 klasę – vaiko asmens dokumentą (ar jo kopiją), nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą;

143.2. priimant į 2–4 klases – vaiko asmens dokumentą (ar jo kopiją), nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą, pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje (2-4 kl.).

 1. Mokinio priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.
 2. Mokinių priėmimą į Mokyklą vykdo direktorius ir Mokytojų kolegija.
 3. Mokinių išvykimas iš mokyklos, tėvams parašius prašymą, įforminamas direktoriaus įsakymu ir išduodamas nustatytos formos dokumentas. Mokinių registre nurodoma klasė, iš kurios mokinys išvyko ir išvykimo priežastis.

 

XIX SKYRIUS

REIKALAVIMAI UGDYMO ORGANIZAVIMUI

 

 1. Mokyklos ugdymo organizavimo struktūra: ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas (1–4 klasės).
 2. Darbo laikas:

148.1. Mokyklos darbo laikas: I–IV 8.00 val–17.00 val.; V 8.00 val–15.45 val.;

Pietų pertrauka 12.00 val.–12.45 val.;

148.2. III mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės darbo laikas: 8.0–13.00 val.;

148.3. I ir II mišrių priešmokyklinio ugdymo grupių darbo laikas: 6.30–18.30 val.;

148.4. Ąžuolų Būdos UDC mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės darbo laikas: 8.00– 13.00 val.

 1. Pamokų laikas:

149.1. Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykloje-darželyje:

1 pamoka 8.30–9.15

2 pamoka 9.15–10.00

3 pamoka 10.20–11.05

4 pamoka 11.15–12.00

5 pamoka 12.30–13.15

6 pamoka 13.25–14.10

149.2.Ąžuolų Būdos UDC:

1 pamoka 8.00–8.45

2 pamoka 8.55–9.40

3 pamoka 9.50–10.35

4 pamoka 11.00–11.45

5 pamoka 11.55–12.40

6 pamoka 12.50–13.35

 1. Diena pradedama pagrindine pamoka (išskyrus Ąžuolų Būdos UDC), kuri trunka nuo 8.30 val. iki 10.00 val.

151.1 klasėje pamokos trukmė 35 minutės, 2–4 klasėse – 45 minutės.

 1. Mokslo metų pradžią ir trukmę nustato Švietimo ir mokslo ministras.
 2. Mokinių atostogos skiriamos ugdymo plane numatytu laiku.
 3. Mokyklos ugdymo planą rengia direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos parengtais Bendraisiais ugdymo planais ir Netradicinio ugdymo koncepcija. Mokyklos ugdymo planas derinamas su Mokyklos taryba ir Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriumi. Ugdymo planą tvirtina Mokyklos direktorius iki rugsėjo 1 dienos.
 4. Pirmosios užsienio kalbos mokymas pradedamas 1 klasėje, o antrosios – 2 klasėje (Ąžuolų Būdos UDC pirmosios užsienio kalbos mokymas pradedamas 2 klasėje).
 5. Mokykloje ugdymas organizuojamas kai kuriuos mokomuosius dalykus (lietuvių kalbą, matematiką, pasaulio pažinimą) dėstant periodais, kurių trukmė nuo 1 iki 4 savaičių (išskyrus Ąžuolų Būdos UDC).
 6. Pagalbą mokiniams teikia logopedas, specialusis pedagogas ir socialinis pedagogas.
 7. Pamokų organizavimas:

158.1. pamokos vyksta pagal pamokų tvarkaraštį. Pamokų ir periodų tvarkaraštį tvirtina direktorius įsakymu kiekvienais mokslo metais (jeigu yra poreikis, kas pusmetį);

158.2. paskelbus ekstremalią padėtį, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 1–4 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių;

158.3. apie pasikeitimus tvarkaraštyje mokytojai ir mokiniai iš anksto informuojami skelbimų lentoje arba asmeniškai. 1–2 klasių mokiniai ir jų tėvai apie iš anksto žinomus pasikeitimus informuojami dienoraščiuose.

 1. Mokiniai per dieną negali rašyti daugiau kaip vieno kontrolinio darbo. Apie juos turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontrolinis darbas – ne mažesnės kaip 30 minučių trukmės savarankiškas, projektinis, kūrybinis ar kitoks raštu atliekamas darbas.
 2. Mokyklos lankymas:

160.1. jeigu mokinys dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių negali atvykti į mokyklą, iki 10 val. tėvai (globėjai) turi pranešti klasės auklėtojui arba į raštinę tel. 8 (343) 98015). Dienyne pažymimas mokinio nebuvimas;

160.2. po pagrindinės pamokos klasės vadovas skambina mokinių, neatvykusių į mokyklą, tėvams ir išsiaiškina neatvykimo priežastis;

160.3. jeigu mokinys turi išeiti iš pamokų dar joms nepasibaigus, būtinas raštiškas tėvų ar kitos įstaigos vadovo prašymas;

160.4. mokiniai, nebuvę pamokose, mokomąją medžiagą turi išmokti savarankiškai (su tėvų, klasės draugų ar mokytojų pagalba);

160.5. praleistos pamokos turi būti pateisintos. Už 1–3 dienas galioja tėvų raštelis (ne daugiau kaip 2 kartus per mėnesį). Praleidus daugiau kaip 3 dienas būtinas gydytojo pažymėjimas;

160.6. leidimas mokiniui išvažiuoti atostogų per mokslo metus sprendžiamas Mokytojų kolegijos posėdyje;

160.7. dalyvavimas Mokyklos šventėse, praktikose, talkose yra privalomas.

 1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas:

161.1. formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o esant reikalui ir raštu) apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes;

161.2. diagnostinis vertinimas atliekamas tam tikro ugdymo etapo pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes. Per dieną neturėtų būti atliekamas daugiau nei vienas diagnostinis darbas. Informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų užduočių atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi;

161.3. apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo programos pabaigoje. Pusmečio mokinių pasiekimai apibendrinami vertinant per nustatytą laikotarpį padarytą pažangą ir įrašomi:

161.3.1. elektroniniame dienyne;

161.3.2. mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“;

161.3.3. 1 klasės mokinių pasiekimai lygiais nevertinami, nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „p.p.“ arba „n.p.“;

161.3.4. dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje dienyno skiltyje, nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „p.p.“ arba „n.p.“;

161.3.5. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pritaikytą programą ir nesiekiančių įgyti pradinio ugdymo išsilavinimo, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje dienyno skiltyje, įrašant „p.p.“ arba „n.p.“;

161.3.6. mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo apraše, kuris rašomas kiekvienų mokslo metų pabaigoje, vertybių ir gebėjimų ugdymo knygelėse;

161.4. ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangą ir pasiekimus vertina grupių auklėtojai, meninio ugdymo pedagogai ir logopedas ugdomųjų metų pradžioje ir pabaigoje. Išvados fiksuojamos vaiko pasiekimų aplanke;

161.5. priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimus mokslo metų pradžioje (per 4 savaites nuo ugdymo pradžios) ir pabaigoje stebi priešmokyklinio ugdymo pedagogas, vadovaudamasis Priešmokyklinio ugdymo standartu, ir fiksuoja vaiko pasiekimų apraše. Vaikų pažangos ir pasiekimų rezultatai aptariami Mokytojų kolegijos posėdžiuose.

 1. Mokyklos mokinių ugdymo tvarka:

162.1. mokiniai turi periodų sąsiuvinius, kuriuose yra pagrindinė mokomųjų dalykų informacija. Periodų sąsiuviniai baigiantis periodui turi būti sutvarkyti ir atiduoti mokytojui patikrinti;

162.2. mokslo metų pabaigoje 4 klasės mokiniai dalyvauja lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo standartizuotų testų tyrime;

162.3. įvairių klasių mokiniai dalyvauja praktikose ir kitose veiklose:

162.3.1. 3 klasėje – rugių auginimas;

162.3.2. 4 klasėje – pažintis su Kazlų Rūda, žygis;

162.4. mokiniai dalyvauja savitvarkos dienose keturis kartus per metus (spalio, gruodžio, kovo, gegužės mėnesiais);

162.5. mokiniai turi ir mokytojui paprašius pateikia vertybių ir gebėjimų ugdymo knygeles, dienoraščius;

162.6. mokiniai, neatvykę į mokyklą 1–3 dienas, klasės auklėtojui pateikia raštišką tėvų paaiškinimą, o nedalyvavę pamokose daugiau nei 3 dienas  – gydytojo pažymą;

162.7. išeiti iš pamokų galima tik klasės auklėtojui ar Mokyklos administracijai leidus;

162.8. sergantys vaikai privalo likti namuose;

162.9. pedikuliozės epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę Mokykloje atlieka visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. Tėvų raštiški sutikimai vykdyti vaikų asmens higienos ir švaros patikrinimo procedūras gali būti gauti iš anksto;

162.10. valgykloje, bibliotekoje, sporto salėje, klasėse mokiniai elgiasi pagal nustatytas tose patalpose saugaus elgesio taisykles.

162.11. mokytojų kambarys – mokytojų darbo ir poilsio vieta. Esant reikalui, mokinys, pasibeldęs į duris, pasikviečia mokytoją.

 1. Mokiniams draudžiama:

163.1. keiktis, rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas;

163.2. naudoti pirotechnikos bei degias priemones, nešiotis degtukus;

163.3. šiukšlinti, bėgioti koridoriais, laiptais, stumdytis;

163.4. kviestis pašalinius asmenis (nesimokančius, nedirbančius mokykloje) į Mokyklos renginius ir Mokyklos patalpas be auklėtojo ar Mokyklos administracijos leidimo;

 1. Į Mokyklą atsinešti ugdymo procese nenaudojamus daiktus draudžiama. Už mobiliojo telefono (mokykloje jis turi būti išjungtas) saugumą atsako pats mokinys.
 2. Sugadinęs Mokyklos inventorių arba įvykdęs vagystę mokinys arba jo tėvai privalo sutaisyti sugadintą daiktą ar jį atpirkti.
 3. Mokyklos mokiniai:

166.1. punktualiai atvyksta į kiekvieną pamoką ar renginį;

166.2. kultūringai elgiasi pamokų ir pertraukų bei renginių metu (nešiukšlina, nevartoja necenzūrinių žodžių, neįžeidinėja kitų žmonių, gerbia draugus ir mokytojus bei jiems netrukdo);

166.3. vilki Mokyklos uniformą (treningai tik kūno kultūros pamokose ar sportinėje veikloje);

166.4. turi būtinas mokymo priemones (sąsiuvinius, parkerius, pieštukus, liniuotes ir kt.) ar drabužius6 (kūno kultūros, šokių);

166.5. saugo ir tausoja Mokyklos turtą;

166.6. atlieka namų darbus;

166.7. laiku atsiskaito už atliktus darbus.

 1. Mokinių skatinimas:

167.1. žodinis pagyrimas;

167.2. pagyrimas į vertybių ir gebėjimų ugdymo knygeles (įrašo klasės auklėtojas);

167.3. padėkos raštas.

 1. Mokiniai skatinami už šiuos pasiekimus:

168.1. atstovavimą Mokyklai olimpiadose, konkursuose, varžybose, konferencijose, festivaliuose ir kituose ne Mokyklos organizuotuose renginiuose;

168.2. puikų ar labai gerą mokymąsi ir elgesį;

168.3. aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje;

168.4. pagalbą klasės auklėtojui, mokytojams;

168.5. pagalbą tvarkant mokyklą;

168.6. neleidimą padaryti nusižengimą, drausmės pažeidimą ar kita.

 1. Mokiniai gali būti paskatinami iš karto, renginių metu, pokalbių su klasės vadovu metu, pasibaigus mokslo metams.
 2. Atsižvelgiant į mokinio nusižengimą parenkamos drausminimo priemonės:

170.1. Mokyklos darbuotojo pastaba žodžiu ar raštu;

170.2. pokalbis su mokytoju, klasės vadovu, socialiniu pedagogu, direktoriaus pavaduotoju ugdymui, direktoriumi, tėvais;

170.3. pokalbis Vaiko gerovės komisijoje, Mokytojų kolegijos posėdyje.

 1. Drausminės nuobaudos:

171.1. įspėjimas;

171.2. pastaba;

171.3. papeikimas.

 1. Įspėjimas, pastaba, papeikimas, parašyti raštu, nusiunčiami tėvams. Raštinėje lieka kopija, informuojama Mokytojų kolegija;
 2. Po 3 įspėjimų arba esant netinkamo elgesio pasikartojimui ar sunkiam atvejui vyksta klasės vadovo ar socialinio pedagogo pokalbis su mokiniu ir mokinio tėvais (globėjais) arba pokalbis Vaiko gerovės komisijos posėdyje. Rašomas protokolas – susitarimas su mokinio tėvais. Protokolas laikomas raštinėje, o kopija perduodama tėvams. Rašant protokolą, paminimi Mokyklos uždaviniai, apibūdinamos pažeistos kitų žmonių teisės.
 3. Esant būtinybei informacija perduodama Vaiko teisių apsaugos tarnybai, Kazlų Rūdos policijos komisariatui, socialiniams darbuotojams (pagal mokinių gyvenamąją vietą).

XX SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI VIDAUS TVARKAI

 1. BENDROSIOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS

 

 1. Darželio auklėtojai ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas savo darbe vadovaujasi pareigybių aprašais, šiomis taisyklėmis, saugos darbe instrukcijomis.
 2. Ateina į darbą ir išeina iš jo nustatytu laiku.
 3. Negalintys dėl svarbių priežasčių atvykti į darbą, skubiai informuoja Mokyklos vadovus.
 4. Ikimokyklinio ugdymo veiklos planus rengia vadovaudamiesi Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos „Elma“ ikimokyklinio ugdymo programa „Puoselėkime vaikystę“ (Ąžuolų Būdos UDC – „Vaikystės takeliu“), o priešmokyklinio – vadovaudamiesi Švietimo ir mokslo ministro patvirtinta priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.
 5. Kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones.
 6. Ugdo ir dalyvauja vaikų ugdymo(si) procese.
 7. Sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoja tėvus (globėjus), juos konsultuoja.
 8. Inicijuoja ar dalyvauja bendruose Mokyklos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.
 9. Nuolat tobulina savo kvalifikaciją.
 10. Yra atsakingi už vaikų mitybos higieną, valgymo kultūrą, maitinimo organizavimą grupėse, lankomumo apskaitą:

184.1. darželio auklėtojai bei priešmokyklinio ugdymo pedagogas kiekvieną darbo dieną iki 9.00 val. raštu pateikia informaciją virtuvės vedėjui apie tos dienos vaikų skaičių grupėje;

184.2. kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną grupės auklėtojai ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas iki 13 val. užpildo vaikų lankymo apskaitos žiniaraštį, suderina jį su virtuvės vedėju ir teikia tvirtinti direktoriui, kartu pateikia  ir dokumentus, pateisinančius vaikų  nelankymą, bei suteikiančius mokesčio lengvatas.

 1. Susidėvėjusius ar sulūžusius žaislus, kitas ugdymo priemones, netinkamas naudojimui, atrenka ir pateikia ūkio padalinio vadovui. Nurašymą vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija pagal nustatytą reglamentą.
 2. Mokytojai savo darbe vadovaujasi šiomis taisyklėmis, saugos darbe instrukcijomis, pareigybių aprašais.
 3. Mokytojas darbo vietoje turi būti ne vėliau kaip prieš 5 min iki pamokos pradžios ir tinkamai pasiruošti darbo vietą (išvėdinti patalpas, paruošti mokymo priemones ir kt.).

188.Vėluoti į pamokas arba trumpam pasišalinti iš pamokos be pateisinamos priežasties mokytojui griežtai draudžiama.

 1. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.
 2. Mokytojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, turi pasirūpinti, kad būtų sukeltos kėdės, privalo uždaryti langus ir užrakinti duris. Mokiniams duoti klasių raktus draudžiama.
 3. Mokytojai kabinetų raktus pasiima ir vėliau grąžina į mokytojų kambaryje esančią raktų kabyklą.
 4. Darbo vietoje, koridoriuose, pagalbinėse patalpose turi būti švaru ir tvarkinga.
 5. Darbuotojai privalo racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją, šilumą, vandenį ir kitus materialinius išteklius.
 6. Mokyklos elektroniniais ryšiais, programine įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
 7. Už sugadintą Mokyklos inventorių, technines ugdymo priemones, sugadintas ar pamestas mokyklos bibliotekos knygas, vadovėlius arba leidinius atsako kaltininkai. Nuostoliai Mokyklai turi būti atlyginti geranoriškai arba išieškoti per teismą.
 8. Negalėdami atvykti į darbą dėl svarbios priežasties, darbuotojai praneša Mokyklos vadovams iš vakaro ar tą pačią dieną prieš pamokas.
 9. Darbuotojai, norėdami išvykti dėl asmeninių priežasčių, raštu kreipiasi į Mokyklos direktorių ir padeda organizuoti savo pamokų pavadavimą.
 10. Išeidami atostogauti mokytojai atsiskaito su biblioteka, sutvarko priklausančius mokyklos dokumentus; už tvarkingą kabinetą ir jame esančias ugdymo priemones bei materialines vertybes atsiskaito ūkio padalinio vadovui.
 11. Mokytojai dalyvauja savitvarkoje. Jos metu tvarko savo kabinetą, mokytojų kambarį ar kitus bendru sutarimu nustatytus savitvarkos plotus, prižiūri mokinių savitvarkos eigą.
 12. Mokytojai patys nesinaudoja ir neleidžia mokiniams per pamokas naudotis mobiliaisiais telefonais (išskyrus atvejus, kai skambina mokinių tėvai), neleidžia mokiniams šiukšlinti, klasėje sėdėti su kepurėmis, striukėmis ir sportine apranga.
 13. Neleidžia į pamokas pašalinių asmenų be Mokyklos direktoriaus pritarimo.
 14. Dirba su visais klasėje esančiais mokiniais. Draudžiama mokinį, pažeidusį drausmę, išprašyti iš pamokos. Dėl mokinio nedrausmingumo mokytojas kreipiasi į klasės vadovą ar į direktoriaus pavaduotoją ugdymui.
 15. Išsiaiškina kiekvieną mokinio pavėlavimo į pamoką atvejį. Pažymi dienyne neatvykusius ar pavėlavusius į pamoką mokinius.
 16. Dienyną pildo vadovaudamiesi paaiškinimais ir Mokytojų kolegijos nutarimais.
 17. Mokytojai mokomųjų dalykų ar neformalaus švietimo programas ir ilgalaikius planus rengia vadovaudamiesi Bendrosiomis ir Valdorfo pedagogikos programomis, pritaikytas programas specialiųjų poreikių mokiniams – atsižvelgdami į mokinių gebėjimus. Programos, aprobuotos metodikos grupėse, ir ilgalaikiai planai (elektroniniu būdu) iki rugsėjo 1 d., individualios programos specialiųjų poreikių mokiniams iki rugsėjo 15 d. pateikiami direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Elektroninė laikmena ir kopijos saugomos raštinėje.
 18. Ruošiasi pamokoms. Mokytojai, dirbantys ne ilgiau kaip 3 metus, arba dėstantys naują dalyką, privalo turėti pamokų planus.
 19. Padeda pasiruošti mokiniams, dalyvaujantiems olimpiadose, varžybose, parodose, konkursuose.
 20. Nuolat naudoja formuojamąjį, mokymąsi skatinantį, vertinimą. Vertindamas mokinio žinias, gebėjimus ir įgūdžius, atkreipia dėmesį į pastangas.
 21. Klasių vadovai laisvai renkasi ugdymo metodus, priemones, planuoja ir organizuoja klasės darbą:

209.1. bendrauja su mokinių tėvais (globėjais);

209.2. organizuoja klasės mokinių tėvų susirinkimus ne rečiau kaip 3 kartus per mokslo metus;

209.3. nuolat informuoja apie mokinių ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą;

209.4. domisi mokinių socialinėmis gyvenimo aplinkybėmis, lankosi mokinių namuose;

209.5. bendrauja su dalykų mokytojais, koreguoja mokinių ir mokytojų tarpusavio santykius, turinčius įtakos mokinių ugdymui bei Mokyklos bendruomenei. Pusmečio ar kito ugdymo laikotarpio pabaigoje dėl objektyvių priežasčių nesant dalyko mokytojo, apibendrina ir fiksuoja įrašu mokinių mokymosi pasiekimus;

209.6. su mokiniais dalyvauja Mokyklos renginiuose, savitvarkoje;

209.7. tvarko dienyną, mokinių asmens bylas, vertybių ir gebėjimų ugdymo knygeles, dienoraščius;

209.8. pasibaigus pusmečiui ruošia mokinių pažangos ir pasiekimų ataskaitą (lygina to paties mokinio praėjusio pusmečio ir ankstesnės klasės pasiekimus, praleistas pamokas) ir po Mokytojų kolegijos posėdžio per tris darbo dienas supažindina tėvus su jų vaiko pusmečio pasiekimais.

 1. Visi Mokyklos dokumentai rašomi mėlynu rašalu, laikantis raštvedybos taisyklių. Dokumentų negalima trinti, naudoti korektorius ir kt.
 2. Pedagogai kitos dienos darbui reikalingas priemones turi pasiruošti iš vakaro.

 

 1. MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Tėvai gali dalyvauti Mokyklos savivaldos veikloje.
 2. Vaiko tėvai (globėjai), gavę Mokyklos administracijos sutikimą, gali dalyvauti grupės/klasės veikloje, padėti pedagogui, stebėti savo vaiką, siūlyti idėjas veiklos planavimui, teikti pasiūlymus dėl darbo tobulinimo.
 3. Tėvai domisi savo vaiko ugdymu bei mokymusi ir elgesiu Mokykloje, bendrauja ir bendradarbiauja su pedagogais, Mokyklos administracija.
 4. Dalyvauja Mokyklos susirinkimuose, renginiuose.
 5. Prižiūri, ar vaikai turi reikiamas mokymosi priemones, ar paruošia namų darbus.
 6. Nuolat susipažįsta su savo vaiko mokymosi pasiekimais.
 7. Atvyksta į Mokyklą nurodytu laiku, jeigu yra kviečiami dėl svarbios priežasties.
 8. Tėvams (globėjams) nusišalinus nuo savo vaiko ugdymo(si) proceso, pagalbos kreipiamasi į Vaiko teisių apsaugos tarnybą, socialines paslaugas teikiančias institucijas.

 

XXI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems Mokyklos darbuotojams.
 2. Visi darbuotojai turi būti supažindinti su Taisyklėmis pasirašytinai ir jos skelbiamos viešai matomoje vietoje.

 

_________________________