Priėmimo tvarka

VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaikų priėmimo į Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) reglamentuoja vaikų priėmimą į Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programas.

2. Aprašo tikslas – plėtoti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą, optimizuoti priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes tvarką.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymais ir kitais tesės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinį ugdymą.

4. Aprašo nuostatomis vadovaujasi Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigos, įgyvendinančios ikimokyklinio ugdymo programą.

II. VAIKŲ PRIĖMIMAS Į ŠVIETIMO ĮSTAIGAS

5. Ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimami vaikai nuo gimimo (jei įstaigoje yra pritaikytos patalpos) iki 5 metų (imtinai).

6. Vaikai priimami į švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą:

6.1.gyvenantys Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą);

6.2.gyvenantys kitoje savivaldybėje, jeigu bent vieno iš tėvų darbovietė yra Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje, o jų gyvenamojoje vietovėje nėra švietimo įstaigos, įgyvendinančios ikimokyklinio ugdymo programą.

7. Priimant vaikus į švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes pirmenybė teikiama vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymus vystimosi sutrikimas.

8.  Vaikai, kuriems Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, į švietimo įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupes priimami be eilės.

9. Vaikų, priimamų į ikimokyklinio ugdymo grupes, sąrašus sudaro įstaigos direktorius iki kiekvienų metų liepos 1 dienos. Jei yra laisvų vietų grupės gali būti papildomos visus metus.

10. Tėvai (globėjai) ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 dienos informuoja švietimo įstaigos direktorių apie apsisprendimą lankyti įstaigą. Atsisakius lankyti ar nepateikus informacijos, prašymų registracijos žurnale įrašoma pastaba apie atsisakymą lankyti įstaigą. Laisva vieta siūloma kitam vaikui pagal tėvų (globėjų) prašymų registravimo datą.

11. Vaikas į ikimokyklinę grupę priimamas sudarant dvišalę (tarp vieno iš tėvų (globėjų) ir įstaigos) ugdymo sutartį ikimokyklinio ugdymo programos laikotarpiui.

12. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai ir registruojama vadovaujantis Lietuvos Vyriausiojo archyvo patvirtintomis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.

13. Vaikai į grupes priimami ir išbraukiami iš jų įstaigos direktoriaus įsakymu.

14. Tėvai (globėjai), prieš priimant vaiką į įstaigą, pateikia nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimą, vaiko gimimo liudijimą ir/ar jo kopiją, vaiko gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą, pažymą, kad bent vieno iš tėvų darbovietė yra Kazlų Rūdos savivaldybės teritorijoje, o jų gyvenamojoje vietovėje nėra švietimo įstaigos (jei vaikas gyvena kitoje savivaldybėje).

15. Jei vaikas vieną mėnesį dėl nepateisinamų priežasčių nelanko įstaigos, jis yra išbraukiamas iš sąrašų, jo vieta neišsaugoma.

16. Vaiką, pradėjusį lankyti švietimo įstaigą, švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas įrašo į Mokinių registrą ir suformuojama vaiko Asmens byla.

III. TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS, REGISTRAVIMAS

17. Tėvai (globėjai) prašymus priimti vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupę pateikia švietimo įstaigos direktoriui. Tėvų (globėjų) prašymai registruojami nuolat.

18. Tėvų (globėjų) prašyme nurodoma:

18.1. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji ir deklaruota gyvenamoji vieta (adresas), kontaktiniai telefonai;

18.2. pageidaujama priėmimo į grupę data.

19. Tėvai (globėjai) kiekvienais kalendoriniais metais (išskyrus pirmuosius prašymo pateikimo metus, jei prašymas pateiktas sausio – balandžio mėn.) nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d. privalo patvirtinti raštu pateiktą pageidavimą vaikui lankyti ikimokyklinio ugdymo grupę. Nepatvirtinus pateikto pageidavimo lankyti įstaigą, vaikas iš pageidaujančiųjų lankyti sąrašo yra išbraukiamas, vieta neišsaugoma.

20. Tėvų (globėjų) prašymai lankyti Kazlų Rūdos savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupes registruojami tam skirtame žurnale, kuriame nurodoma:

20.1. įrašo eilės numeris;

20.2. vaiko vardas, pavardė;

20.3. vaiko gyvenamoji vieta;

20.4. tėvų (globėjų) kontaktinis telefonas;

20.5. nuo kada pageidauja lankyti grupę;

20.6. vaiko gimimo data;

20.7. prašymo pateikimo data;

20.8. tėvų (globėjų) parašas;

20.9. kada ir į kokią grupę vaikas priimtas;

20.10. kada ir kodėl vaikas išbrauktas iš sąrašų.

21. Informacija apie laisvas vietas į ikimokyklinio ugdymo grupes skelbiama švietimo įstaigų internetinėse svetainėse.

22. Vaikui išvykus, jo asmens byla lieka švietimo įstaigoje.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Asmenys, susiję su duomenų tvarkymu, atsako už duomenų slaptumą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Už šio Aprašo įgyvendinimą ir grupių komplektavimą atsakingas švietimo įstaigos direktorius.

25. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.