Mokyklos savitumas

MOKYKLOS YPATUMAI

 • Pamokos pradedamos pagrindine pamoka, kuri trunka pusantros valandos
 • Pagrindinė pamoka prasideda prakalba.
 • Tą savaitės dieną gimę mokiniai sako savo eilėraščius, kuriuos klasės motojas parenka individualiai, atsižvelgdamas į vaiko raidą bei asmenybės vystymąsi.
 • Pagrindinės pamokos baigiamojoje dalyje pasakojamas kiekvienai klasei skirtas pasakojimas. Tekstai parenkami atsižvelgiant į amžiaus sąlygojamus mokinių poreikius bei siejant juos su mokomąja medžiaga.
 • Lietuvių kalba, matematika,pasaulio pažinimas dėstoma periodais. 
 • Kiekvienas mokinys kuria savo  periodų sąsiuvinį – knygą – pagrindinės pamokos darbo užrašus. Mokiniai rašo į nestandartinius sąsiuvinius (be linijų).  
 • Ritminės dalies metu  mokiniai kartoja to paties ar kitų dalykų mokomąją medžiagą, atlieka ritminius pratimus ar lavina muzikinius/dailės gebėjimus.
 • 1 klasėje pagrindinė rašymo priemonė – spalvotas pieštukas, 2 klasėje – spalvotas, paprastas pieštukas ir parkeris.
 • Rašyti mokomasi rašant spausdintines raides. 
 • Vadovėliai pradinėse klasėse beveik nenaudojami. 
 • Integruojant su lietuvių kalba ir matematika dėstomas toks dalykas kaip „Formų piešimas“.
 • Ugdymo procesas grindžiamas vaiko patirtimi,harmoningu proto , jausmų ir valios ugdymu.
 • Ugdymo procesas vyksta dienos ir metų ritmu, jis siejamas su etnokultūros tradicijomis, praktiniu pažinimu.
 • Beveik visi pradinių klasių mokiniai lanko chorą. 
 • Nuo 1 klasės mokoma vienos, o nuo 2 klasės dviejų užsienio kalbų (anglų, vokiečių ar rusų).
 • Visi mokiniai ir dauguma mokytojų groja nors vienu muzikos instrumentu. 
 • Technologijų pamokų metu vaikai atlieka praktinius darbus. 
 • Klasės lenta per pamokas virsta meno kūriniu.
 • Formuojant kiekvienos klasės ugdymo turinį sudaromos sąlygos mokiniams susidurti su jų brandą atitinkančiais sunkumais, kartu palaikant bei stiprinant besiformuojančius gebėjimus.
 • Mokslo metų pabaigoje mokytojai pateikia mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą, kuriame aprašomi jo mokymosi pasiekimai, pastangos, aktyvumas, ypatingi gebėjimai, socialiniai įgūdžiai ir kt.
 • Mokykloje gausu renginių bendruomenei.
 • Mokyklos struktūra, jos valdymo būdai, darbo organizavimo principai grindžiami kolegialumo dvasia.
 • Ketvirtadieniais vyksta mokytojų kolegijos posėdžiai, kurių metu svarstomi pedagoginiai ir metodiniai bei ūkiniai mokyklos klausimai.