Pamokų skaičius

Remiantis Kazlų Rūdos „Elmos” mokyklos-darželio 2023-2024 ir 2024-2025 m.m. Ugdymo plano 19 punktu supažindiname su aktualia 2023-2024 mokslo metų informacija.

Ištrauka iš Kazlų Rūdos „Elmos” mokykla-darželio 

2023-2024 ir 2024-2025 m.m. ugdymo plano 

61.1. Pamokų skaičius Pradinio ugdymo programai įgyvendinti per mokslo metus ir per  savaitę 2023–2024 mokslo metais: 

Klasė /  dalykai  1 klasė  2 klasė  3 klasė  4 klasė Iš viso skiriama  pamokų pradinio  ugdymo programai
Dorinis ugdymas 
Dorinis ugdymas (tikyba  arba etika)  35(1)  35 (1)  35 (1)  35 (1)  140 (4)
Kalbinis ugdymas 
Lietuvių kalba  –  245 (7)  –  245 (7)  490 (14)  1015  

(29) 

Lietuvių kalba ir literatūra  280 (8)  –  245 (7)  –  525 (15)
Užsienio kalba  70 (2)  70 (2)  140 (4) 210 (6)
Užsienio kalba (pirmoji)  –  –  70 (2)  –  70 (2)
Visuomeninis ugdymas 
Visuomeninis ugdymas  35 (1)  –  35 (1)  –  70 (2) 280 (8)
Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas 
Gamtos mokslai  35 (1)  –  35 (1)  –  70 (2)
Pasaulio pažinimas  –  70 (2)  –  70 (2)  140 (4)
Matematika  140 (4)  175 (5)  175 (5)  175 (5)  665 (19)
Technologijos  35 (1)  –  35 (1)  –  70 (2) 700 (20)
Meninis ugdymas 
Dailė  35(1)  –  35(1)  –  70 (2)
Meninis ugdymas (dailė ir  technologijos, muzika,  teatras ir šokis)  –  175(5)  –  175 (5)  350 (10)
Muzika  70 (2)  –  70 (2)  –  140 (4)
Šokis  35 (1)  –  35 (1)  –  70 (2)
Fizinis ir sveikatos ugdymas 
Fizinis ugdymas  105(3)  105(3)  105 (3)  105 (3)  420 (12)
Gyvenimo įgūdžiai***  ***  –  ***  –  ***
Informatika***  ***  ***  ***  ***  ***
Etninė kultūra***  ***  ***  ***  ***  ***
Iš viso privalomų pamokų skaičius per mokslo metus  805 (23)  875 (25)  875 (25)  875 (25)  3430 (98)
P a m o k o s , s k i r i a m o s  m o k i n i ų u g d y m o s i  poreikiams tenkinti:  35 (1)  35 (1)  35 (1)  35(1)  140 (4)
M a k s i m a l u s l e i s t i n a s  pamokų skaičius  875 (25)  1050 (30)  1050 (30)  1050 (30)  4025 (115)
N e f o r m a l u s i s v a i k ų švietimas  140 (4)  140 (4)  280 (8)

 

Pastabos: 

*** integruojama į kitus mokomuosius dalykus (Informatikos gali būti mokoma skiriant atskirą pamoką vadovaujantis 79.7 papunkčio nuostatomis);