Pasiekimai

4 klasių („Elmos“ mokyklos-darželio ir Ąžuolų Būdos skyriaus) standartizuotų testų rezultatai

 4 klasių mokiniai atliko Nacionalinio egzaminų centro parengtus matematikos, skaitymo, rašymo ir pasaulio pažinimo standartizuotus testus (ST), skirtus įvertinti 4 klasės mokinių mokymosi pasiekimus, padėti išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti mokiniui suteikiant tinkamą pagalbą.

 ST sudaryti laikantis nustatytų proporcijų pagal vertinamo dalyko ugdymo turinio sritis, gebėjimų grupes (žinias ir supratimą; įgytų žinių taikymą; aukštesniuosius mąstymo gebėjimus) ir mokinių pasiekimų lygius (patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį). Tai reiškia, kad mokiniams pateikiama įvairaus sunkumo klausimų ir užduočių, sudarančių galimybę įvertinti kiekvieno mokinio gebėjimus ir objektyviai išsiaiškinti, ar jie atitinka pasiekimus, aprašytus Bendrosiose ugdymo programose.

4 klasių standartizuotų testų rezultatai 20162017;