UDC Pedagogai

Eil. Nr. Vardas, pavardė Užimamos pareigos, dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas, baigtos mokymo įstaigos pavadinimas
1 2 3 4 5
1 Gedutė Jakubauskienė Tikyba mokyt. metodininkas Aukštasis,VDU
2 Renata Gurgždaitienė Anglų kalba vyr. mokytojas Aukštasis, Kauno kolegija
3 Ilona Makauskienė Lietuvių kalba vyr.mokytojas Aukštasis, ŠU
Matematika
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
Muzika
Kūno kultūra
4 Inga Puniškaitytė Muzika vyr. mokytojas Aukštasis, VPU
Neform. švietimas „Gama“
5 Nida Menčinskienė Lietuvių kalba vyr. mokytojas Aukštasis, ŠU
Matematika
Pasaulio pažinimas
Dailė ir technologijos
Kūno kultūra
Nef.šviet.“Darbščiųjų rankų būrelis“