PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

PATVIRTINTA
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio
direktoriaus 2020 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. 1.3.-51V
KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio (toliau – Mokykla) ugdytinių ir mokinių nuotolinio mokymo organizavimą bei pažangos, pasiekimų vertinimą.
 2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu Mokykla gali ugdyti ugdytinius bei mokinius nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas Mokyklos nuostatuose. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.

II SKYRIUS
NUOTOLINIO UGDYMO(SI) ORGANIZAVIMAS
 

 1. Mokykla įgyvendina nuotolinį ugdymą(si):

3.1. nerealiuoju (asinchroniniu) laiku:
3.1.1 ikimokyklinio amžiaus vaikams – tėvams rekomenduojant veiklas pagal ugdymo(si) kompetencijas;
3.1.2. priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams – naudojant „Padlet“ internetinį įrankį;
3.1.3. 1-4 klasių mokiniams – naudojant Google classroom bei EMA mokymo (si) aplinką  ir VERITUS dienyną;
3.2. realiuoju (sinchroniniu) laiku – vaizdo konferencijoms skirtas platformas, kurios užtikrina bendravimą bei bendradarbiavimą nuotolinio ugdymo proceso metu.

 1. Mokykla 3, 4 klasių mokiniams, kurių šeimos yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės vaiko aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, sudaro galimybę jiems namuose naudotis Mokyklos nešiojamaisiais kompiuteriais.
 2. Mokyklos direktorius paskiria skaitmeninių technologijų administratorių, kuris konsultuoja mokytojus, mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) technologijų naudojimo klausimais.
 3. Mokyklos internetinėje svetainėje ir „Facebook“ Mokyklos grupėje skelbiama kontaktinė informacija, kur mokytojai ir mokiniai gali kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės pagalbos.
 4. Mokytojų pasitarimai ir pasitarimai su Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija bus rengiami naudojant vaizdo konferencijų sprendimą Zoom.
 5. Mokykloje susitarta:

8.1. dėl nuotolinės mokymosi aplinkos: komunikuojant mokytojams ir mokiniams bus naudojama Google classroom bei EMA mokymo(si) aplinka, VERITUS dienynas, užtikrinant duomenų saugą;
8.2. dėl ugdymo organizavimo: mokymosi užduotys, teorinė ir kita ugdymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija bus skiriamos per Google classroom, EMA mokymosi(si) aplinką bei el. paštu. Mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų per vaizdo konferenciją. Mokinių mokymosi krūvis bus reguliuojamas, sudarant rekomenduojamą vaikams dienotvarkę ir atsižvelgiant į Higienos normą HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Grįžtamasis ryšys mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) bus teikiamas per Google classroom mokymosi (si) aplinką, telefonu, el. paštu, Messenger, įvertinimai bus fiksuojami VERITUS dienyne;

8.3. dėl mokinių, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius, ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo: mokiniams ruošiamos individualios užduotys, bendradarbiaujant su švietimo pagalbą teikiančiais specialistais, ir pateikiamos individualiai, per el. paštą ar įkeliamos į Google classroom mokymosi (si) aplinką. Individualioms konsultacijoms naudojama vaizdo konferencijų aplinka;

8.4. dėl bendravimo su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais) būdų, informavimo priemonių ir kanalų: per VERITUS dienyną, telefonu, el. paštu, Messenger (pagal individualų susitarimą).

III SKYRIUS
NUOTOLINIO UGDYMO(SI) VYKDYMAS
 

 1. Mokytojai ir mokiniai prisijungia prie nuotolinio mokymo(si) aplinkos iš namų. Mokiniams, kurie neturi galimybės prisijungti, užduotys siunčiamos per Messenger.
 2. Mokytojams rekomenduojama integruoti mokomuosius dalykus ir kūrybines užduotis skirti ilgesniam laikotarpiui, nurodant laiką iki kada turi būti atliktos užduotys ir kokiu būdu mokytojas suteiks grįžtamąjį ryšį.
 3. Organizuojamos vaizdo konferencijos konsultacijoms teikti, pamokoms organizuoti.
 4. Mokytojai dalinasi patirtimi, bendrauja tarpusavyje, kreipiasi į skaitmeninių technologijų administratorių, naudodami uždaras „Messenger“ grupes ir vaizdo konferencijų aplinką.
 5. Dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu Mokyklos administracija, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai kiekvieną dieną seka Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją ir Nacionalinės švietimo agentūros teikiamą informaciją jos interneto svetainėje.
 6. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi užtikrinti mokinių ugdymą(si), bendradarbiauti su mokytojais ir mokyklos administracija organizuojant perėjimą prie nuotolinio mokymo.