KONKURSAS ŠOKIO MOKYTOJO PAREIGOMS EITI

Konkursą skelbia: Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, (savivaldybės biudžetinė įstaiga), K. Donelaičio g. 15A, LT-69437 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 98015. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 290389610.

Konkursas skelbiamas šokio dalyko mokytojo pareigoms eiti (0,05 etato).

Pareigybės lygis – A2.

Darbo sutarties rūšis – terminuota.

Darbo vieta: K. Donelaičio g. 15A,  Kazlų Rūda.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,11 iki 11,39 priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo (metais).

Reikalavimai pareigybei užimti:

 1. Aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija bei būti išklausius ne mažiau kaip 40 val. (1,5 studijų kredito) dalyko ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursus.
 2. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.
 3. Mokėjimas naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.
 4. Valdorfo pedagogikos išmanymas ir gebėjimas ją taikyti ugdymo procese. Gebėjimas vesti euritmiją šokio pamokoje.

Funkcijos:

 1. Šias pareigas einantis mokytojas pagal mokyklos-darželio ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykui ir klasėms, įgyvendina šokio dalyko pradinio ugdymo programą pradinio ugdymo klasėse bei taiko Valdorfo bei euritmijos elementus šokio pamokoje, taip pat dalyvauja su mokyklos bendruomene susijusioje veikloje;
 2. Organizuoja šokių raiškos užsiėmimus įvairių poreikių ir gebėjimų pradinio ugdymo klasių mokiniams, pagal patvirtintą tvarkaraštį;
 3. Ugdo kūrybinį, estetinį mokinių santykį su šokiu.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Gyvenimo aprašymas (CV);
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;

Dokumentų priėmimo vieta: Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio raštinė.

Pretendentai dokumentus gali pristatyti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu rastvede@mokyklaelma.lt; direktore@mokyklaelma.lt

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2023-10-02 įskaitytinai).

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje kandidatai informuojami telefonu.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. 8 (343) 98015, el. p. rastvede@mokyklaelma.lt; direktorius@mokyklaelma.lt.