KONKURSAS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS AUKLĖTOJO PAREIGOMS EITI

Konkursą skelbia: Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, (savivaldybės biudžetinė įstaiga), K. Donelaičio g. 15A, LT-69437 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 98015. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 290389610.

Konkursas skelbiamas pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigoms eiti (0,15 etato).

Pareigybės lygis – A2.

Darbo sutarties rūšis – terminuota.

Darbo vieta: K. Donelaičio g. 15A,  Kazlų Rūda.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,1 iki 7,24 priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo (metais).

 

Reikalavimai pareigybei užimti:

  1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija.
  2. Gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus.
  3. Mokėjimas naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.
  4. Valdorfo pedagogikos principų žinojimas.
  5. Išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokinių ugdymą ir mokytojo darbą.

 

Funkcijos: Organizuoti pailgintos dienos grupę lankančių vaikų/mokinių saugią priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę, sveikatos stiprinimo veiklą grupės patalpose ir lauke.

Vykdyti kitas funkcijas vadovaujantis pailgintos dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašymu.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

  1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  4. Gyvenimo aprašymas (CV);
  5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.

Dokumentų priėmimo vieta: Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio raštinė.

Pretendentai dokumentus gali pristatyti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu rastvede@mokyklaelma.lt; direktorius@mokyklaelma.lt

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2023-09-25 įskaitytinai).

Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje kandidatai informuojami telefonu.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai: Tel. 8 (343) 98015, el. p. rastvede@mokyklaelma.lt; direktorius@mokyklaelma.lt.