KONKURSAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis skelbia konkursą Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjo pareigoms užimti (1,00 etato, 40 val. per savaitę). Pareigybės lygis – C.

Sudaroma neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (pastoviosios dalies koeficientas nuo 4,2 iki 7,8 priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais).

Darbo vieta – Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, K. Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda.

Darbo pradžia nuo 2021 m. spalio18 d.

Darbo pobūdis – padėti ikimokyklinio ugdymo mokytojui organizuoti vaikų ugdymo ir ugdymosi sąlygas, vykdyti ikimokyklinio ugdymo mokytojo nurodytas ugdymo ir vaikų priežiūros funkcijas. Rūpintis  ikimokyklinio ugdymo grupės patalpų švara ir tvarka.

Specialieji reikalavimai:

  1. Būti ne jaunesnis, kaip 18 metų ir turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.
  2. Žinoti bendruosius sveikatos saugos reikalavimus ikimokyklinėms įstaigoms.
  3. Turėti tvarkingą asmens medicininę knygelę ir nustatytais terminais tikrintis sveikatą.
  4. Būti susipažinęs su Valdorfo pedagogikos principais.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse (pildoma vietoje).
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Užpildytą pretendento anketą (pildoma vietoje).

Atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai arba elektroniniu paštu (skenuotus su parašais) iki 2021 m. spalio 14 d. (įskaitytinai) 12 val.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų reikiamų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje ir į atrankos pokalbį nekviečiami.

Dokumentai priimami kasdien 9.00–16.00 val. Mokyklos raštinėje tiesiogiai, adresas: K Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda, arba elektroniniu paštu rastvede@mokyklaelma.lt.  Informacija teikiama tel. (8 343) 98015 (raštinės). Pretendentams, atitinkantiems kvalifikacinius reikalavimus, elektroniniu paštu/telefonu bus pranešta atrankos pokalbio laikas. Numatoma pokalbio data – 2021 m. spalio 15 d.