KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS EITI

Konkursą skelbia: Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, (savivaldybės biudžetinė įstaiga), K. Donelaičio g. 15A, LT-69437 Kazlų Rūda, tel. (8 343) 98015. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 290389610.

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (0,5 etato)

Pareigybės lygis – A2.

Darbo sutarties rūšis – terminuota.

Darbo pradžia nuo 2023 m. spalio 2 d.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (pastoviosios dalies koeficientas nuo 14,44 iki 14,49 priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo (metais).

 

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas, darbo tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį nei 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 2. Atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, reikalavimus;
 3. Būti susipažinęs su Valdorfo pedagogikos principais;
 4. Mokėti dirbti kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;
 5. Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 6. Žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;
 7. Būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;
 8. Žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo šias funkcijas:

 1. Pavaduoja mokyklos direktorių jam nesant ir tuo metu atlieka paskesniosios finansų kontrolės funkcijas;
 2. Organizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo procesą ir ugdymo programų vykdymą, analizuoja ir koreguoja ugdymo pokyčius;
 3. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją atlieka einamosios finansų kontrolės funkcijas;
 4. Tvarko mokinių ir mokytojų registrą, teikia statistines ataskaitas, vykdo mokinių mokymosi apskaitos kontrolę;
 5. Vadovauja mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijai;
 6. Prižiūri ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokyklinės dokumentacijos tvarkymą;
 7. Sudaro pamokų tvarkaraščius; organizuoja pradinio ugdymo mokytojų pamokų pavadavimą ir keitimą;
 8. Analizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų atestacijos dokumentus ir pristato mokytojų veiklą atestacijos posėdžiuose.
 9. Organizuoja pedagoginio personalo darbą, vykdo pedagoginės veiklos priežiūrą, koordinuoja įstaigos veiklos vertinimą ir įsivertinimą.

 

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 4. Gyvenimo aprašymą (CV).
 5. Pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą.
 6. Kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas.
 7. Rekomendacijas (atsiliepimus) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokią turi).

 

Dokumentų pateikimo būdas:

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse. Apie dokumentų pateikimą pretendentas praneša tą pačią dieną skambučiu arba elektroniniu laišku (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (iki 2023-09-19 įskaitytinai).

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia direktorius Eimantas Dambrauskas

Kontaktinis tel. (8 343) 98015, (8 343) 95428 el. paštas: direktorius@mokyklaelma.lt

Informacija paskelbta: Konkursas skelbiamas Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS) https://portalas.vtd.lt/, Kazlų Rūdos savivaldybės viešinimo sistemoje ir Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio interneto svetainėje https://www.mokyklaelma.lt/.

 

 

___________________