KONKURSAS APLINKOS TVARKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

KONKURSAS APLINKOS TVARKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI 

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis skelbia konkursą Aplinkos tvarkytojo pareigoms užimti (0,50 etato, 20 val. per savaitę). Pareigybės lygis – D.

Sudaroma neterminuota darbo sutartis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (Vyriausybės patvirtintas MMA).

Darbo vieta – Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, K. Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda.

Darbo pobūdis – prižiūrėti ir tvarkyti mokyklos teritoriją.

Specialieji reikalavimai:

  1. Būti ne jaunesniu, kaip 18 metų ir turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
  2. Žinoti bendruosius teritorijos priežiūros reikalavimus vaikų įstaigoms.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą (CV).
  5. Buvusių darboviečių rekomendacijas (pageidautina).

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai arba elektroniniu paštu (skenuotus su parašais) iki 2024 m. vasario 6 d. įskaitytinai.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų reikiamų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje ir į atrankos pokalbį nekviečiami.

Dokumentai priimami kasdien 9.00–16.00 val. Mokyklos raštinėje tiesiogiai, adresas: K Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda, arba elektroniniu paštu rastvede@mokyklaelma.lt.  Informacija teikiama tel. (8 343) 98015 (raštinės). Pretendentams, atitinkantiems kvalifikacinius reikalavimus, elektroniniu paštu/telefonu bus pranešta atrankos pokalbio data, laikas ir vieta. Atrankos būdas – pokalbis.

PRAŠYMAS DALYVAUTI KONKURSE

___________________