KONKURSAS APLINKOS TVARKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis skelbia konkursą Aplinkos tvarkytojo pareigoms užimti (0,50 etato, 20 val. per savaitę). Pareigybės lygis – D. Sudaroma neterminuota darbo sutartis.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Darbo vieta – Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, K. Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda.

Darbo pradžia nuo 2022 m. vasario 21 d.

Darbo pobūdis – prižiūrėti ir tvarkyti mokyklos teritoriją.

 

Specialieji reikalavimai:

  1. Būti ne jaunesnis, kaip 18 metų ir turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
  2. Žinoti bendruosius teritorijos priežiūros reikalavimus vaikų įstaigoms.

 

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse (pildomas vietoje arba pateikiamas el. paštu).
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Užpildytą pretendento anketą (pildomas vietoje arba pateikiamas el. paštu).
  6. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Atrankos būdas – pokalbis.

 

Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai arba elektroniniu paštu (skenuotus su parašais) iki 2022 m. vasario 17 d. (įskaitytinai) 12.00 val.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems visų reikiamų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje ir į atrankos pokalbį nekviečiami.

Dokumentai priimami kasdien 9.00–16.00 val. Mokyklos raštinėje tiesiogiai, adresas: K Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda, arba elektroniniu paštu rastvede@mokyklaelma.lt.

Informacija teikiama tel. (8 343) 98015 (raštinės). Pretendentams, pateikusiems visus nurodytus dokumentus, elektroniniu paštu/telefonu bus pranešta atrankos pokalbio data, individualus laikas atvykti į atranką. Numatoma pokalbio data – 2022-02-18.

 

PRIEDAI