Dėl testavimo mokykloje

Rekomenduojama testavimą vykdyti taikant konkrečiai grupei ar klasei vieną šių metodų:

3.1.    ugdymo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas – aplinkos paviršių ėminių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – paviršių PGR tyrimas);

3.2.    ugdymo įstaigose, vykdančiose pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu:

3.2.1.   nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas), grupuojant po ne daugiau kaip 6 ėminius toje pačioje virusologinėje terpėje;

3.2.2.   savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – savikontrolės tyrimas).

4.  Testavimą šio sprendimo 3.2.1 papunktyje nurodytu metodu vykdyti ugdymo įstaigos klasėje tik tais atvejais, jei testuotis sutinka ne mažiau nei 30 proc. visų klasės mokinių (procentinė dalis skaičiuojama neatsižvelgiant į tai, kokiam skaičiui mokinių testavimas nereikalingas). Tirti tik tuos mokinius, kurie patys ar jų atstovai pagal įstatymą pasirašytinai sutinka dalyvauti testavime.

5.  Testavimą vykdyti:

5.1.   paviršių PGR tyrimo metodu kas 14 dienų;

5.2.   kaupinių PGR tyrimo metodu kas 4-7 dienas;

5.3.   savikontrolės tyrimo metodu kas 3-5 dienas.

Sutikimas dėl testavimo 2021-09