Mokykla ieško mokytojo padėjėjo

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis skelbia konkursą mokytojo padėjėjo pareigoms užimti (0,50 etato, 20 val. per savaitę). Pareigybės lygis – C. Sudaroma neterminuota darbo sutartis.  Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu. Darbo vieta – Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, K. Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda. Darbo pradžia nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Darbo pobūdis – padėti mokytojui mokykloje optimizuoti SUP turinčių mokinių ugdymo ir ugdymosi sąlygas, vykdyti pedagogo nurodytas ugdymo ir slaugos funkcijas.

 

Specialieji reikalavimai:

 1. Būti ne jaunesnis, kaip 18 metų ir turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
 2. Gebėti bendrauti su mokiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką;
 3. Gebėti dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti

mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis.

 1. Gebėti bendradarbiauti su mokytoju, pagalbos mokiniui specialistais ir mokinių

tėvais (globėjais).

 1. Darbo patirtis su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą.

 

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse (pildoma vietoje).
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Motyvacinį laišką.
 6. Užpildytą pretendento anketą (pildoma vietoje).
 7. Teistumo ir neteistumo pažymą, išduodamą Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
 8. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Atrankos būdas – pokalbis.

 

Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai arba elektroniniu paštu (skenuotus su parašais) iki 2019 m. rugpjūčio 12 d. (įskaitytinai). Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų reikiamų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje ir į atrankos pokalbį nekviečiami. Dokumentai priimami kasdien 9.00–16.00 val. Mokyklos raštinėje tiesiogiai, adresas: K Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda, arba elektroniniu paštu rastvede@mokyklaelma.lt.  Informacija teikiama tel. (8 343) 98015 (raštinės). Pretendentams, atitinkantiems kvalifikacinius reikalavimus, elektroniniu paštu/telefonu bus pranešta atrankos pokalbio data, individualus laikas atvykti į atranką. Numatoma pokalbio data – 2019-08-26.