KONKURSAS VIRĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis skelbia konkursą Virėjo pareigoms užimti (0,75 etato, 30 val. per savaitę). Pareigybės lygis – C, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu. Sudaroma neterminuota darbo sutartis. Darbo vieta – Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis, K. Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda. Darbo pradžia nuo 2019 m. lapkričio 7 d.

Darbo pobūdis – ruošti patiekalus ir kulinarinius gaminius pagal maisto produktų gaminimo technologiją, pritaikytą vaikams.

Specialieji reikalavimai:

  1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą su profesine kvalifikacija.
  2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, teisės aktus, Vyriausybės įsakymus, nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų ugdymo įstaigoms keliamus maisto higienos, sveikatos saugos ir kitus su vaikų maitinimu susijusius reikalavimus ir gebėti juos taikyti praktiškai.
  3. Turima ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis – būtų privalumas.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse (pildoma vietoje).
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Užpildytą pretendento anketą (pildoma vietoje).
  6. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Atrankos būdas – pokalbis.

 Pretendentas dokumentus pateikia tiesiogiai arba elektroniniu paštu (skenuotus su parašais) iki 2019 m. lapkričio 6 d. (įskaitytinai) 10.00 val. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų reikiamų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje ir į atrankos pokalbį nekviečiami. Dokumentai priimami kasdien 9.00–16.00 val. Mokyklos raštinėje tiesiogiai, adresas: K Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda, arba elektroniniu paštu rastvede@mokyklaelma.lt.  Informacija teikiama tel. (8 343) 98015 (raštinės). Pretendentams, atitinkantiems kvalifikacinius reikalavimus, elektroniniu paštu/telefonu bus pranešta atrankos pokalbio data, individualus laikas atvykti į atranką. Numatoma pokalbio data – 2019-11-06.